تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
تاریخ بروزرسانی: ۲۱ دی ۱۳۹۹

به اطلاع متقاضیان و مشترکین محترم می رساند کلیه خدمات شرکت توزیع برق و نرخ تعرفه آنها در دفاتر پیشخوان به شرح جدول ذیل میباشد  :


ردیف عنوان خدمت تعرفه
۱ پذیرش متقاضی انشعاب جدید  ۴۰۰۰۰ریال
۲ پذیرش متقاضی افزایش آمپراژ ۴۰۰۰۰ ریال
۳ پذیرش متقاضی کاهش آمپراژ ۴۵۰۰۰ ریال
۴ پذیرش متقاضی تفکیک انشعاب ۴۵۰۰۰ ریال
۵ پذیرش متقاضی ادغام انشعاب ۴۵۰۰۰ ریال
۶ صدور فیش هزینه انشعاب ۱۰۰۰۰ ریال
۷ پذیرش متقاضی تغییر نام انشعاب ۲۵۰۰۰ ریال
۸ صدور فیش هزینه تغییر نام ۱۰۰۰۰ ریال
۹ چاپ برگ المثنی ( بهای برق مصرفی مشترکین ) ۵۰۰۰   ریال
۱۰ پذیرش و چاپ صورتحساب هزینه قطع و وصل مشترکین ۱۵۰۰۰ ریال
۱۱ محاسبه و صدور تسویه حساب بدون صدور فیش ۱۰۰۰۰ ریال
۱۲ پذیرش متقاضی جدید برق موقت ۴۰۰۰۰ ریال
۱۳ پذیرش متقاضی اصلاح سرویس ۲۰۰۰۰ ریال
۱۴ پذیرش متقاضی تغییر مکان داخلی ۲۰۰۰۰ ریال
۱۵ پذیرش متقاضی جمع آوری موقت ۲۰۰۰۰ ریال
۱۶ پذیرش متقاضی جمع آوری دائم ۲۰۰۰۰ ریال
۱۷ پذیرش متقاضی آزمایش کنتور ۲۰۰۰۰ ریال
۱۸ پذیرش متقاضی  قطع موقت ۲۰۰۰۰ ریال
۱۹ پذیرش متقاضی نصب مجدد انشعاب ۲۰۰۰۰ ریال
۲۰ پذیرش متقاضی اصلاح نام ۲۰۰۰۰ ریال
۲۱ پذیرش متقاضی اصلاح اطلاعات ۲۰۰۰۰ ریال
۲۲ پذیرش متقاضی انصراف قبل از برقراری انشعاب ۲۰۰۰۰ ریال
۲۳ پذیرش متقاضی تغییر تعرفه ۲۰۰۰۰ ریال
۲۴ پذیرش متقاضی بررسی صورتحساب ۲۰۰۰۰ ریال
۲۵ صدور فیش هزینه موارد نیازمند دریافت هزینه ۱۰۰۰۰ ریال
۲۶ چاپ گزارش سوابق مصارف و صورتحساب ۱۰۰۰۰ ریال 

 بیش از دو برگ هر برگ ۵۰۰۰ ریال

۲۷ چاپ گزارش سوابق پرداخت ۱۰۰۰۰ ریال 

 بیش از دو برگ هر برگ ۵۰۰۰ ریال

image_pdfimage_print