خدمات دفاتر پیشخوان

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
تاریخ بروزرسانی: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

 

به اطلاع متقاضیان و مشترکین محترم می رساند کلیه خدمات شرکت توزیع برق  در دفاتر پیشخوان به شرح جدول ذیل میباشد  :

ردیف

 

 

عنوان خدمت شناسه خدمت
۱ تسویه حساب  ۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۰
۲ تسویه بدهی  ۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۱
۳ تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب آمپری  ۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۲
۴ صدور قبض المثنی  ۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۳
۵ درخواست بررسی صورتحساب ۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۴
۶ مشاهده سوابق مصارف و صورت حساب  ۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۵
۷ مشاهده سوابق پرداخت  ۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۶
۸ مشاهده قبوض برق سازمان ها و ادارات ۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۷
۹ خوداظهاری مصرف برق مشترکین  ۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۸
۱۰ درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب  ۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۰
۱۱ درخواست تغییر مکان داخلی لوازم اندازه‌گیری انشعاب  ۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۱
۱۲ درخواست نصب مجدد انشعاب ۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۲
۱۳ درخواست جمع آوری موقت انشعاب ۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۳
۱۴ درخواست جمع آوری دائم انشعاب ۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۴
۱۵ درخواست اصلاح اطلاعات ۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۵
۱۶ درخواست اصلاح نام ۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۶
۱۷ درخواست تغییر نام ۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۷
۱۸ درخواست آزمایش کنتور ۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۸
۱۹ درخواست اصلاح سرویس انشعاب ۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۹
۲۰ درخواست قطع موقت انشعاب ۱۳۰۳۱۴۶۶۱۱۰
۲۱ درخواست وصل مجدد انشعاب ۱۳۰۳۱۴۶۶۱۱۱
۲۲ درخواست تعویض کنتور  ۱۳۰۳۱۴۶۶۱۱۲
۲۳ درخواست افزایش آمپراژ ۱۳۰۳۱۴۵۷۱۰۰
۲۴ درخواست کاهش آمپراژ ۱۳۰۳۱۴۵۷۱۰۱
۲۵ درخواست انشعاب آمپری ۱۳۰۳۱۴۵۷۱۰۲
۲۶ درخواست تفکیک یا ادغام انشعاب ۱۳۰۳۱۴۵۷۱۰۳
۲۷ درخواست واگذری برق موقت ۱۳۰۳۱۴۶۷۱۰۲
۲۸ ثبت خسارت وارده به شبکه برق ۱۳۰۳۱۹۷۷۱۰۰
۲۹ ثبت سرقت برق ۱۳۰۳۱۹۷۷۱۰۱
۳۰ ثبت خسارت وارده به مردم از شبکه های توزیع برق ۱۳۰۳۱۹۷۷۱۰۲
۳۱ درخواست رفع حریم برق ۱۳۰۳۱۹۷۷۰۳
۳۲ درخواست رفع خطر از تاسیسات مخاطره آمیز برق ۱۳۰۳۱۹۷۸۱۰۰
۳۳ درخواست مجوز کار پیمانکاران ایمنی برق ۱۳۰۱۹۷۸۱۰۱
۳۴ مشاهده سوابق پیمانکاران ایمنی برق ۱۳۰۳۱۹۷۸۱۰۲
۳۵ درخواست احداث مولد مقیاس کوچک ۱۲۰۳۱۹۷۹۱۰۰
۳۶ دریافت صورتحساب مولد مقیاس کوچک ۱۳۰۲۱۹۷۹۱۰۱
۳۷ درخواست گزارش انرژی تحویلی مولد مقیاس کوچک ۱۳۰۳۱۹۷۹۱۰۲
۳۸ درخواست نصب مولد خورشیدی ۱۳۰۳۱۹۷۹۱۰۳
۳۹ دریافت صورتحساب مولد خورشیدی ۱۳۰۳۱۹۷۹۱۰۴
۴۰ درخواست گزارش انرژی تحویلی مولد خورشیدی ۱۳۰۳۱۸۷۹۱۰۵
۴۱ درخواست خاموشی برق ۱۳۰۳۱۹۸۰۱۰۰
۴۲ مشاهده برنامه خاموشی های از پیش تعیین شده ۱۳۰۳۱۹۸۰۱۰۱
۴۳ دریافت گزارش های خاموشی برق ۱۳۰۳۱۹۸۰۱۰۲
۴۴ درخواست رفع خاموشی های مشترکین برق ۱۳۰۳۱۹۸۰۱۰۲
۴۵ درخواست رفع مشکل ولتاژ شبکه برق ۱۳۰۳۱۹۸۰۱۰۳
۴۶ درخواست رفع خاموشی معابر ۱۳۰۳۱۹۸۰۱۰۴
۴۷ استعلام شبکه برق موجود توسط سازمان‌ها و ادارات دولتی ۱۳۰۳۱۹۸۰۱۰۵
۴۸ مشاهده برنامه زمانبندی بازدید از سیستم های مخابراتی  ۱۳۰۳۱۹۸۰۱۰۶
۴۹ درخواست بازدید یا تعمیر سیستم های مخابراتی شبکه شرکت های توزیع ۱۳۰۳۱۹۸۰۱۰۷
۵۰ مشاهده گزارشات آماری برق ۱۳۰۳۱۹۸۱۱۰۰
۵۱ درخواست اطلاعات آماری برق ۱۳۰۳۱۹۸۱۱۰۱
۵۲ درخواست گزارش برآورد انرژی و بار ۱۳۰۳۱۹۸۱۱۰۲
۵۳ درخواست مشاهده برنامه کالیبراسیون دوره ای شرکت های نوزیع برق ۱۳۰۳۱۹۸۲۱۰۰
۵۴ درخواست مشاهده پروژه‌های ابلاغ شده ۱۳۰۳۱۹۸۲۱۰۱
۵۵ درخواست مشاهده گزارش نظارت بر پروژه‌ها ۱۳۰۳۱۹۸۲۱۰۲
۵۶ ثبت نیاز تحقیقاتی صنعت برق در حیطه فعالیت شرکت ۱۳۰۳۸۱۹۳۱۰۰
۵۷ مشاهده فهرست اولویت‌ها و پروژه های تحقیقاتی ۱۳۰۳۱۹۸۳۱۰۱
۵۸ حمایت از اجرای پروژه های تحقیقاتی ۱۳۰۸۱۹۸۳۱۰۲
۵۹ ثبت مقاله در کنفرانس‌های حوزه برق ۱۳۰۸۱۹۸۳۱۰۳
۶۰ مشاهده اولویت‌های پایان نامه های دانشگاهی ۱۳۰۳۱۹۸۳۱۰۴
۶۱ درخواست تسهیلات حمایتی پایان نامه دانشگاهی ۱۳۰۸۱۹۸۳۱۰۵
۶۲ درخواست تسهیلات حمایتی ترجمه و تالیف کتاب در حوزه برق ۱۳۰۸۱۹۸۳۱۰۶
۶۳ درخواست خدمات کتابخانه ای ۱۳۰۸۱۹۸۳۱۰۷
۶۴ درخواست وقت مشاوره تحقیقاتی ۱۳۰۸۱۹۸۳۱۰۸
۶۵ اراِیه دوره های آموزشی مرتبط ۱۸۰۵۱۹۸۴۱۰۰
۶۶ ثبت اطلاعات آموزشی ۱۸۰۵۱۹۸۴۱۰۱
۶۷ دریافت شناسنامه آموزشی آموزش دیدگان حوزه برق ۱۸۰۵۱۹۸۴۱۰۲
۶۸ ثبت نام شرکت های واجد شرایط پیمانکاری حوزه برق ۱۳۰۱۱۹۸۵۱۰۰
۶۹ ثبت اطلاعات پرسنل پروژه های پیمانکاری ۱۳۰۱۱۹۸۵۱۰۱
۷۰ ثبت اطلاعات خودروی پیمانکار حوزه برق ۱۳۰۳۱۹۸۵۱۰۲
۷۱ درخواست استخدام جهت امور پیمانکاری حوزه برق ۱۳۰۱۱۹۸۵۱۰۳
۷۲ درخواست تایید صلاحیت پیمانکاران حوزه برق ۱۳۱۱۹۸۵۱۰۴
۷۳ درخواست صدور کارت تردد پیمانکاران حوزه برق ۱۳۰۳۱۹۸۵۱۰۵
۷۴ ثبت مکاتبات مراجعین حوزه برق ۱۳۰۳۱۹۸۶۱۰۰
۷۵ ثبت شکایات مردمی در حوزه توزیع برق ۱۳۰۳۱۹۸۶۱۰۱
۷۶ مشاهده فهرست تامین کنندگان مجاز کالاهای مرتبط با صنعت برق ۱۳۰۱۱۹۸۷۱۰۰
۷۷ درخواست ثبت وضعیت استفاده از کالا توسط پیمانکاران حوزه برق ۱۳۰۱۱۹۸۷۱۰۲
۷۸ ثبت شماره سریال کالا توسط تامین کنندگان حوزه برق ۱۳۰۱۱۹۸۷۱۰۱
۷۹ درخواست ثبت وضعیت استفاده از کالا توسط پیمانکاران حوزه برق ۱۳۰۱۱۹۸۷۱۰۲
۸۰ استعلام شماره سریال کالاها از شرکت های توزیع برق ۱۳۰۱۱۹۸۷۱۰۳
۸۱ مشاهده دستورالعمل و نقشه ساخت تابلوهای برق ۱۳۰۳۱۹۸۷۱۰۴
۸۲ ثبت گزارشات مردمی در حوزه توزیع نیروی برق ۱۳۰۳۱۹۸۷۱۰۵
image_pdfimage_print