1

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان محمد سعید سلطانی مدیرتوزیع برق شهرستان سنندج با بیان اینکه سیاست های کوچک سازی دولت و اجرای اصل 44 قانون اساسی  مبنی بر واگذاری فعالیت های ممکن به بخش خصوصی همیشه یکی از اصول مورد هدف آن شرکت و به تبع آن این مدیریت بوده است، از سنوات قبل  واحدهای اتفاقات و عملیات  شهری برق شهرستانهای تابعه استان  به بخش خصوصی واگذارشده و در شهرستان سنندج بلحاظ شرایط خاص مرکزیت استان،تعداد مشترکین و … این مورد اجرایی نشده بود، گفت:  با بررسی های کارشناسی از سال گذشته و فراهم نمودن مقدمات لازم در ستاد شرکت، بخشی از فعالیتهای نگهداری وتعمیرات (اتفاقات و عملیات شبکه ) شهرسنندج و حومه آن در 2 امور شمال وجنوب با حدود 200 هزار مشترک برای اولین بار به بخش خصوصی واگذار و برون سپاری شد.

وی درادامه افزود: در شرایطی که با محدودیت های جذب نیرو  و بالا بودن میانگین سنی تعدادی از کارکنان این بخش مواجه هستیم اجرای این اصل می تواند زمینه کنترل ونظارت بر عملکرد پیمانکاران و نحوه خدمات دهی به هموطنان سنندجی را فراهم نماید.

سلطانی دربخش دیگری ازسخنان خود اذعان داشت: رویکردجدید این مدیریت مبنی براحیای تعمیرات پیشگیرانه درقراردادهای جدید بوده تا پیمانکاران ذیصلاح این بخش، علاوه برانجام وظایف رفع اتفاقات شبکه ، درجهت تعمیرات پیش گیرانه که موجب کاهش ضایعات ، افزایش قابلیت اطمینان و بهره وری  و نهایتا” منجر به  افزایش رضایتمندی شهروندان میگردد، فعال شوند.

مدیر توزیع برق شهرستان سنندج تصریح کرد : برای اجرای مطلوبتر این رویکرد مکانیزمهای نظارتی متناسب باشرایط جدیدشکل گرفته وآموزشهای لازم به پیمانکاران وناظرین به جهت ارتقاء سطح ایمنی و رعایت حقوق شهروندان ارائه خواهد شد.