روابط عمومی شرکت توزیع برق استان کردستان طی اطلاعیه ای ازکردستانیها خواست قبوض الکترونیکی برق خودرادرمهلت مقررپرداخت کنند.

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۹ اسفند ۱۳۹۹

درادامه اطلاعیه به موضوع مهم وحیاتی وصول مطالبات باانجام عملیات قطع برق مشترکین بدهکاراشاره شده وآمده است آن دسته ازمشترکینی که قبض برق مصرفی  خودرادرموعدمقررپرداخت نکنند برابر باآیین نامه تکمیلی تعرفه های برق بصورت سیستمی درلیست بدهکاران قرارخواهند گرفت.ابتدابصورت اخطاربه این مشترکان هشدارهای لازم داده میشودودرنهایت بااستفاده ازابزارقطع جریان برق مشترکانی که بدهکارهستند و بدهی های مصرفی خود را پرداخت نمی کنند اقدام خواهد شد.

مدیر دفترروابط عمومی در ادامه یادآورشد:تمامی مشترکینی  که درلیست قطع برق قرارمی گیرندکسانی هستندکه بدهی معوق دودوره به بالا دارند وعمده مشترکانی که درپرداخت به موقع صورتحسابها کوتاهی میکنند به ترتیب مشترکان بخش های عمومی (اداری)،خانگی وتجاری هستند.

رسولی تبار در ادامه اذعان داشت: ایجادتاسیسات جدیدوارائه خدمت بهتروکارآمدورسیدن به شبکه برقی پایدار،نیازمندحمایت همه جانبه اقشارمختلف جامعه درعرصه های مختلف اداری ،خانگی و تجاری است.

درپایان ازهمه شهروندان خواسته شد باپرداخت بموقع قبوض برق مصرفی خود ضمن فراهم کردن امکان برقرسانی به هم نوعان خودازصنعت توزیع برق استان حمایت کنند.

image_pdfimage_print