1

   به گزارش روابط عمومي توزيع نیروی برق استان کردستان جمال الدین حسینی درتشریح این خبرگفت: باهدف توسعه پایدار و ارائه برق مطمئن به مشترکین خیابان سیروان (شهرک زاگرس) پروژه رفع ضعف ولتاژبا اعتباری بالغ بر 1 میلیارد و یکصد میلیون ریال ازمحل اعتبارات داخلی شرکت به بهره برداری رسید

 وی در ادامه اذعان داشت:جهت اجرای این پروژه  290 مترشبکه فشارمتوسط هوایی 30مترشبکه فشارضعیف هوایی احـداث و یک دستــگاه پست ترانسفورماتورهوایی 200 کیلوولت آمپرنصب و راه انـــدازی همچنین 292 مترشبکه فشارضعیف هوایی مسی به کابل خودنگهداراصلاح گردید و48مترکابل کشی فشارضعیف زمینی به منظورفیدرگیری درمحل احداث شده است.

حسینی در پایان باتاکید براینکه این پروژه ضمن جلب رضایت مشترکین منجربه استانداردسازی شبکه شده گفت:احداث ترانس درمرکزبار،موجب کاهش طول فیدرهای فشارضعیف درپست های همجوارشده است.

     وی درپایان تصریح کرد: مدیریت برق جنوب سنندج نقاط دارای ضعف ولتاژرادرراستای کاهش تلفات وبهبودکیفیت توان تحویلی به مشترکین شناسایی نموده وجهت  رفع مشکلات این حوزه ، اجرای دیگر پروژه های  لازم رادردستورکارقرارداده است.