1

سیدجمال حسینی مدیرتوزیع برق جنوب سنندج بااعلام این خبرگفت :باهدف توسعه وایجادظرفیت  مناسب شبکه های توزیع وبهبودکیفیت ولتاژتحویلی درمناطق پرتراکم شهری، پروژه رفع ضعف ولتاژ شهرک نساجی بانصب یکدستگاه پست هوایی 200کیلوولت آمپرواحداث 290مترشبکه فشارمتوسط هوایی واعتباری بالغ بر850میلیون ریال ازمحل منابع داخلی شرکت اجراوبه بهره برداری رسید.

 وی در ادامه افزود:با احداث120مترکابل کشی فشارضعیف زمینی جهت اخذفیدر،ازترانس  200کیلوولت آمپروهمچنین احداث190مترشبکه فشارضعیف هوایی، مشترکان شهرک نساجی سنندج برقی مطمئن وپایداردریافت نموده ومشکلی دررابطه باقطعی مکرربرق وخاموشی خارج ازبرنامه نخواهندداشت.

حسینی درادامه بابیان اینکه پست های پرباربطورعمده درمناطق متراکم شهری واقع شده اندافزود:دراین مناطق امکان ایجادوتوسعه پست های زمینی وجودنداردبهمین منظورجهت کاهش وتعدیل بارپست های پرباراستفاده ازپست های هوایی دردستورکارقرارگرفته است.

وی درپایان ارائه برق مطمئن وپایدارراازاولویت های اصلی شرکت عنوان کردوگفت :بابررسی های بعمل آمده درنقاط مختلف شهری وروستایی ،مناطق دارای ضعف ولتاژ شناسایی وطبق برنامه زمانبندی شده تمامی شبکه های موردنظر اصلاح وساماندهی خواهدشد.