1

 به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان محمد سعید سلطانی در تشریح این خبرگفت: پروژه جابجایی 700 متر شبکه 20 کیلوولت کمربندی شهرک گلبرگ منتهی به  خیابان پادگان با هدف تعریض کمربندی و احداث خیابان در طول مسیر، اجرا گردید.

سلطانی در ادامه افزود: باتوجه به ضرورت تعریض و ساماندهی بافت فرسوده در بسیاری موارد جابجایی خطوط امری اجتناب ناپذیر بوده و این امر مستلزم همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر ادارات و ارگانهای مربوطه ازجمله منابع طبیعی، اداره راه و نیز ادارات دیگر که دارای تأسیساتی مانند: گاز و مخابرات و … درحریم شبکه هستند می باشد که امید است با همکاری همه جانبه بتوانیم در هر زمان و هر مکان برقی مطمئن و پایدار به مشترکین ارائه دهیم.