1

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان فرهاد میمنت آبادی در تصریح این خبر گفت: در راستاي رفع نقاط معضل دار و حريم شبكه و جلوگيري از بروز خسارت جاني و مالي به شهروندان و حفاظت از تاسيسات و تجهيزات توزيع برق شهرستان ، اصلاح ساختار شبكه برق در نقاط داراي مشكي سطح شهر قروه رفع حريم شد.

وی در ادامه افزود : در سال 98 و در راستاي صيانت از حريم تاسيسات الكتريكي طرح اصلاح و جابجايي شبكه برق و در پي بازديد و شناسايي نقاط حادثه خيز و خطر آفرين، نسبت به اصلاح ساختار شبكه فشار ضعيف و فشار متوسط در معابر اصلي سطح شهرها و روستاها اقدام و  در اين پروژه اصلاح 150 نقطه از شبكه فشار متوسط و ضعيف هــــوايي در قالب دستوركــــارهاي مختلف، ساختمان هاي غيرمسكوني از حريم خارج شدند، كه اعتبار اين پروژه بالغ بر7 ميليارد و  307 ميليون ريال انجام گردید.

میمنت آبادی با اشاره به گسترش ساخت و سازها اذعان داشت: امروزه به دلیل گسـترش ساخت و سازها و نیـاز به خدمات متناسب از جملـه بهره منـدی از انـرژی برق، خطــوط انتــــــقال و توزیـع برق در هـر مکانی قابل مشـاهده اسـت، از این رو با توجه گسـترش و توسـعه روزافـزون این تاسیسـات، نیاز به وجود قوانیـن و مقرراتی در جهت سـازماندهی ایـن امور و رعایت مسـایل فنـی ، ایمنی و…، ضروری اسـت، یکـی از این مقررات، پیش بینی حریم در اطراف تاسیسـات و خطوط شـبکه برق اسـت، در واقع، سـالیانه با نقض ایـن حریم، خطرات و زیان های بسـیاری بر افراد سـاکن در این مناطق و شـرکت هـای برق تحمیل می شـود.

مدیر توزیع برق شهرستان قروه در پایان سخنان خود ابراز اميدواري کرد که ارگان ها و نهادهاي صادر كننده مجوز مرتبط در زمينه ساخت و ساز قبل از هرگونه عمليات ساختماني ضمن رعايت موضوع و آگاهي دادن به مالکان نسبت به انجام استعلام از مديريت توزيع برق  اقدام نموده تا در آينده علاوه بر تحميل هزينه مادي شاهد خسارات جاني ناشي از عدم رعايت حريم الکتريکي برق نباشيم.