پس از استقلال شركت هاي توزيع، كليه پروژه هاي مربوط به شاخه توزيع توسط خود شركت هاي توزيع با تاكيد بر استفاده از پتانسيل هاي دانشگاه ها و موسسات داراي مجوز تحقيقاتي از وزارت علوم، اقدام به بررسی، داوري، عقد قرارداد، نظارت و تحويل پروژه مي نمايند.

 پروژه ها جهت تصويب بايد داراي 6 خصوصيت ذيل باشند :

  • بر اساس نياز شركت تعريف شده باشند
  • كاربردي باشند
  • قابليت اجرا داشته باشند
  • داراي جنبه تحقيقاتي باشند
  •  تكراري نباشند
  • براي شركت داراي منفعت اقتصادي باشند

در تاييد پروژه ها 3 محور بايد مد نظر باشد :

  • اقتصادي بودن
  • برگشت سرمايه
  • حرفه اي بودن محقق

بر اساس بخشنامه رياست جمهوري ، فعاليت هاي تحقيقاتي از مناقصه اي بودن مستثني مي باشند ولی لازم است كه قرارداد حتي المقدور با افراد حقوقي باشد تا تضمين انجام پروژه وجود داشته باشد ليكن در صورت صلاحديد كميته تحقيقات و اطمينان از افراد حقيقي ، مي تواند عقد قرارداد با افراد حقيقي نيز انجام يابد در صورت عقد قرارداد با افراد حقوقي و موسسات، نيازي به رعايت آئين نامه معاملات نمي باشد.

تركيب اعضاي كميته تحقیقات    ( 5 نفر اصلي و 6 نفر مدعو)

رديف

اعضاء كميته تحقيقات

سمت

1

آقاي مهندس هيوا لهونيان

رياست كميته

2

آقاي مهندس عبيد عليمحمدي

عضو كميته

3

آقاي دكتر صلاح بهرام آرا

عضو دانشگاهي كميته

4

آقاي جسيم الماسي

عضو كميته

5

خانم مهندس شيوا حبيبي

عضو و دبير كميته

                                         دكتر هادي طاريمرادي                                                          مدعو و عضو دانشگاهي كميته

7

                                              دكتر مهرداد غلامي                                                           مدعو و عضو دانشگاهي كميته
     8

آقاي مهندس جواد اکبر آبادی

مدعو و نماينده معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ

     9

آقاي مهندس هيوا خرم

مدعو و نماينده معاونت فروش و خدمات مشتركين

    10

آقاي كيوان احمدي

مدعو و نماينده منابع انساني

    11

خانم مهندس پروين مولودي

مدعو و نماينده معاونت برنامه ريزي و مهندسي