تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

100درصدشبکه های توزیع فشارضعیف شهری دیواندره ، زرینه وهزارکانیان به کابل خودنگهدارتبدیل شد

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان کردستان عطااله میرزایی مدیر توزیع برق شهرستان دیواندره در تشریح این خبر گفت: بااجرای این پروژه تمامی تیرهای فشارضعیف آسیب دیده تعویض وتیرهای واقع شده دروسط کوچه هاوترکیب قرارگیری معابرومشکل حریم درنقاط مختلف، خصوصا در اکثرروستاها مرتفع گردید.

وی در ادامه مجموع طول شبکه فشارضعیف موردهدف درزمان شروع این پروژه جهادی که ازاول سال ۹۸کلید خورده است رابالغ بر۳۸۱کیلومتراعلام کردوگفت : میزان اعتبارموردنیازجهت اجرای کامل این طرح جهادی بافهرست بهای زمان شروع تاپایان اجرای آن ،بالغ بر۱۹میلیاردتومان هزینه برآوردمیگردد.

میرزایی درادامه اذعان داشت : درسال ۹۹درمجموع ۶۵کیلومترشبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار با اعتبار۳۲ میلیاردو پانصد میلیون ریال تبدیل گردید که ازاین میزان ۳۰کیلومتر آن روستایی و۳۵کیلومتر آن درشبکه توزیع شهری بودوازابتدای سال جاری نیزتاکنون۲۰کیلومتردیگربااعتباری بالغ بر۱۰ میلیاردریال به کابل تبدیل وبه تبع آن کل شبکه شهری  فشارضعیف دیواندره  -زرینه وهزارکانیان اصلاح  وساماندهی گردید.

مدیرتوزیع برق شهرستان دیواندره هدف ازتبدیل شبکه فرسوده ی فشارضعیف به کابل خودنگهداررا،ایجادضریب ایمنی بالا ، تامین برق پایدار،نوسازی شبکه ، کاهش سرقت وجمع آوری انشعابات غیرمجازدانست.

درحال حاضرتوسط اکیپ های عملیاتی بصورت جهادی، کاراجرای پروژه تبدیل سیم به کابل خودنگهدار درروستاهای دیواندره درحال اجراست و  پیش بینی می شود تاپایان سال قریب ۱۰۰کیلومتردیگرازاین پروژه مهم به مرحله بهره برداری برسد 

لازم به ذکر است تاپایان سال ۱۴۰۱کل شبکه توزیع شهری وتاپایان۱۴۰۵ کل شبکه روستایی درسطح استان به کابل خودنگهدارتبدیل شود.

image_pdfimage_print