1

مدیر توزیع برق شهرستان قروه گفت: در راستای تامین برق پایدار و مطمئن برای مشترکین بیش از 280 کیلومتر شبکه برق معادل 57 درصد کل شبکه فشار ضعیف در این شهرستان اصلاح و به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، فرهاد میمنت آبادی مدیر توزیع برق شهرستان قروه با اشاره به اینکه عمر شبکه توزیع برق در برخی از مناطق شهری و روستایی این شهرستان به بیش از 30 سال نیز می رسد، گفت: تعدادی از خاموشی های ثبت شده هنگام افزایش دمای هوا و در ساعات پیک مصرف برق، ناشی از فرسودگی و عمر بالای شبکه توزیع برق است که منجر به خارج شدن بخشی از تجهیزات شبکه برق از مدار می شود.

وی افزود: بدین منظور بازسازی و نوسازی تجهیزات فرسوده شبکه توزیع برق در دستور کار این مدیریت قرار گرفته که در همین راستا از مجموع 497 کیلومتر شبکه فشار ضعیف موجود در این شهرستان تاکنون بیش از 280 کیلومتر آن معادل 57 درصد کل شبکه به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.

مدیرتوزیع برق شهرستان قروه در ادامه افزود: از این میزان تبدیل شبکه قریب به 144 کیلومتر آن در مناطق شهری و 137 کیلومتر نیز مربوط به نواحی روستایی بوده است.

 وی افزود: بیش از 135 کیلومتر شبکه فرسوده تبدیل شده به کابل خودنگهدار در سال 1400 انجام شده است.

میمنت آبادی با تاکید بر اینکه در اجرای این طرح اولویت با مناطقی بود که بیشتر مورد سرقت قرار می گرفت، اظهار داشت: سرقت تجهیزات شبکه که قطعی در شبکه را به دنبال دارد علاوه بر تحمیل خسارت زیاد به شبکه توزیع برق، خسارات زیادی نیز به لوازم برقی شهروندان وارد می کند.

وی اظهار داشت: برای اجرای این طرح بیش از 93 میلیارد و 660 میلیون ریال اعتبار صرف شده که اجرای این حجم از پروژه نسبت به مدت زمان  مشابه درسال قبل نشان از توجه ویژه به اجرای پروژه های شاخص در سطح شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان دارد که امسال نیز این امر با جدیت تمام جهت تامین برق مطمئن و پایدار برای شهروندان تدوام خواهد داشت.