1

شركت توزیع نیروی برق استان کردستان در نظر دارد  از  شرکتهای خدمات مشاوره  و سایر شرکتهایی که تجربه کاری در پروژه های مشاوره در خصوص کاهش پیک مشترکین برق دارند، براي انجام خدمات اجرایی طرح افزایش مشارکت مشترکین برق خانگی و تجاری در کاهش پیک و پاسخگویی بار دعوت به همکاری  نماید. شرکتهای فوق  می توانند  اسناد ارزيابي كيفي را از تاريخ درج فراخوان روز يکشنبه تاريخ 19/03/99 به مدت 5 روز كاري تا روز پنجشنبه تاريخ  24/03/99  با مراجعه به سایت شرکت به نشانی http://kurdelectric.ir/ دریافت  نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده تا پایان وقت اداري (ساعت 14 ) روز  پنجشنبه  مورخ 24/03/99 و نشانی تحویل اسناد: سنندج بلوار جانبازان سايت اداري توس نوذر شرکت توزیع نیروی برق نيروي برق استان کردستان کد پستي 6616834463 می باشد.

اين آگهي به منظور ارزيابي كيفي انتشار يافته و پس از ارزيابي از متقاضيان واجد شرايط طي مراحل بعدي دعوت بعمل خواهد آورد. ضمناً در قبال ارائه مدارك ارزيابي وجهي دريافت نخواهد شد.به مدارک و اسناد فاقد امضاء، مخدوش، غیر مستند، و مدارکی که بعد از انقضاء مهلت قید شده در آگهی واصل شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است ارائه مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان جهت دعوت به ارائه پیشنهاد ایجاد نخواهد کرد.

– ساير اطلاعات و جزييات مربوطه بروي سایت شرکت به نشانی http://kurdelectric.ir/ مندرج است .

                          

           شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان