x

نرم افزار همراه

برای مشاهده نرم افزار های تلفن همراه ما روی دکمه زیر کلیک کنید


مشاهده

استاندارد ها

image_pdfimage_print

ترتیب نمایش نام فایل اندازه بارگیری
استاندارد تراسفورماتورهای جریان3.431 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-تراسفورماتورهای-جریان.pdf
استاندارد تراسفورماتورهای ولتاژ3.416 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-تراسفورماتورهای-ولتاژ.pdf
استاندارد خطوط هوایی توزیع-جلد اول7.902 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-خطوط-هوایی-توزیع-جلد-اول.pdf
استاندارد خطوط هوایی توزیع-جلد پنجم2.353 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-خطوط-هوایی-توزیع-جلد-پنجم.pdf
استاندارد خطوط هوایی توزیع-جلد چهارم2.606 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-خطوط-هوایی-توزیع-جلد-چهارم.pdf
استاندارد خطوط هوایی توزیع-جلد سوم2.856 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-خطوط-هوایی-توزیع-جلد-سوم.pdf
استاندارد خطوط هوایی توزیع-جلد ششم4.116 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-خطوط-هوایی-توزیع-جلد-ششم.pdf
استاندارد روشنایی معابر-جلد اول0.500 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-روشنایی-معابر-جلد-اول.pdf
استاندارد روشنایی معابر-جلد چهارم4.201 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-روشنایی-معابر-جلد-چهارم.pdf
استاندارد روشنایی معابر-جلد دوم3.025 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-روشنایی-معابر-جلد-دوم.pdf
استاندارد روشنایی معابر-جلد سوم1.657 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-روشنایی-معابر-جلد-سوم.pdf
استاندارد کابلها در شبکه های توزیع- جلد اول3.711 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-کابلها-در-شبکه-های-توزیع-جلد-اول.pdf
استاندارد کابلها در شبکه های توزیع- جلد پنجم1.895 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-کابلها-در-شبکه-های-توزیع-جلد-پنجم.pdf
استاندارد کابلها در شبکه های توزیع- جلد چهارم2.986 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-کابلها-در-شبکه-های-توزیع-جلد-چهارم.pdf
استاندارد کابلها در شبکه های توزیع- جلد دوم3.118 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-کابلها-در-شبکه-های-توزیع-جلد-دوم.pdf
استاندارد کابلها در شبکه های توزیع- جلد سوم1.152 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-کابلها-در-شبکه-های-توزیع-جلد-سوم.pdf
دستورالعمل اجرایی سیستم زمین1.407 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/دستورالعمل-اجرایی-سیستم-زمین.pdf
استاندارد تابلوهای مورد استفاده در شبکه های توزیع-جلد دوم3.882 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-تابلوهای-مورد-استفاده-در-شبکه-های-توزیع-جلد-دوم.pdf
استاندارد اجرایی پستهای زمینی ۲۰ کیلوولت7.084 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-اجرایی-پستهای-زمینی-۲۰-کیلوولت.pdf
استاندارد انشعابات شبکه های توزیع- جلد اول2.338 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-انشعابات-شبکه-های-توزیع-جلد-اول.pdf
استاندارد انشعابات شبکه های توزیع- جلد دوم3.451 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-انشعابات-شبکه-های-توزیع-جلد-دوم.pdf
استاندارد تراسفورماتورهای توزیع2.722 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-تراسفورماتورهای-توزیع-.pdf