معرفی مدیر عامل ومعاونت ها (ارتباط با مدیران ارشد)