معرفی خدمات الکترونیک

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ بروزرسانی: ۱۴ تیر ۱۴۰۱


معرفی خدمات الکترونیک

عنوان زیر خدمتکد زیرخدمتدسترسی به خدمت
راهنما
تسویه حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق ۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۰دسترسی به خدمات     دسترسی به خدمات
تسویه بدهی مشترکین شرکت های توزیع  نیروی برق۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۱دسترسی به خدمات   دسترسی به خدمات
تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب آمپری شرکت های توزیع نیروی برق۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۲دسترسی به خدمات    دسترسی به خدمات
صدور قبض پایان دوره برای مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۳دسترسی به خدمات    دسترسی به خدمات
رسیدگی به درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۴دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
ارائه سوابق مصارف و پرداخت مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۵دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
ارائه قبوض برق تجمیعی سازمان ها و ادارات۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۷دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
اعلام بدهی بر اساس خوداظهاری مصرف برق مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۸دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
تمدید تعرفه انشعاب آمپری شرکت‌های توزیع نیروی برق۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۹دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
رسیدگی به گزارش های استفاده غیرمجاز از برق۱۳۰۳۱۴۶۵۱۱۰دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
عنوان زیر خدمتکد زیرخدمتدسترسی به خدمت
راهنما
تغییر مکان داخلی لوازم اندازه‌گیری انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق ۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۱  دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
نصب مجدد انشعاب  مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۲دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
جمع آوری موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۳دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
جمع آوری دائم انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۴دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
اصلاح اطلاعات مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۵دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
اصلاح نام مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۶دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
تغییر نام مشترکین (تغییر مالکیت انشعاب) شرکت های توزیع نیروی برق۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۷دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
تست و تعویض کنتور مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۸دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
اصلاح سرویس انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۹دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
قطع موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق۱۳۰۳۱۴۶۶۱۱۰دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
وصل مجدد انشعاب مشترکین  شرکت های توزیع نیروی برق۱۳۰۳۱۴۶۶۱۱۱دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
اصلاح شماره تلفن همراه ثبت شده برای اشتراک برق شرکت‌های توزیع نیروی برق۱۳۰۳۱۴۶۶۱۱۴دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
عنوان زیر خدمتکد زیرخدمتدسترسی به خدمت
راهنما
افزایش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق۱۳۰۳۱۴۶۷۱۰۰دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
کاهش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق۱۳۰۳۱۴۶۷۱۰۱دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
برقراری انشعاب آمپری توسط شرکت های توزیع نیروی برق۱۳۰۳۱۴۶۷۱۰۲دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
تفکیک یا ادغام انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق۱۳۰۳۱۴۶۷۱۰۳دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
کاهش موقت آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق۱۳۰۳۱۴۶۷۱۰۵دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
عنوان زیر خدمتکد زیرخدمتدسترسی به خدمت
راهنما
رفع خسارت وارده به شبکه برق۱۳۰۳۱۹۷۷۱۰۰دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
رسیدگی به گزارش سرقت لوازم و ادوات برق۱۳۰۳۱۹۷۷۱۰۱دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
رفع حریم برق۱۳۰۳۱۹۷۷۱۰۳دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
رفع خطر از تاسیسات مخاطره آمیز برق۱۳۰۳۱۹۷۸۱۰۰دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
عنوان زیر خدمتکد زیرخدمتدسترسی به خدمت
راهنما
نصب مولد خورشیدی مشترکین برق (ویژه متقاضیان کمتر از ۲۰۰ کیلووات)۱۳۰۳۱۹۷۹۱۰۳دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
ارائه صورتحساب مولد خورشیدی مشترکین برق(ویژه متقاضیان کمتر از ۲۰۰ کیلووات)۱۳۰۳۱۹۷۹۱۰۴دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
ارائه گزارش انرژی تحویلی مولد خورشیدی مشترکین برق(ویژه متقاضیان کمتر از ۲۰۰ کیلووات)۱۳۰۳۱۹۷۹۱۰۵دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
عنوان زیر خدمتکد زیرخدمتدسترسی به خدمت
راهنما
خاموشی موقت برق به درخواست متقاضی۱۳۰۳۱۹۸۰۱۰۰دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
ارائه گزارش خاموشی‌های برق۱۳۰۳۱۹۸۰۱۰۲دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
رفع خاموشی های مشترکین برق۱۳۰۳۱۹۸۰۱۰۳دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
رفع مشکل ولتاژ شبکه برق۱۳۰۳۱۹۸۰۱۰۴دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
رفع مشکل روشنایی معابر۱۳۰۳۱۹۸۰۱۰۵دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
عنوان زیر خدمتکد زیرخدمتدسترسی به خدمت
راهنما
ارائه فهرست تامین کنندگان مجاز کالاهای مرتبط با صنعت برق۱۳۰۱۱۹۸۷۱۰۰دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
ارائه لیست پیمانکاران تایید شده حوزه برق۱۳۰۱۱۹۸۷۱۰۷دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
عنوان زیر خدمتکد زیرخدمتدسترسی به خدمت
راهنما
ارائه دستورالعمل و نقشه ساخت تجهیزات و تابلوهای برق۱۳۰۳۱۹۸۷۱۰۴دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
عنوان زیر خدمتکد زیرخدمتدسترسی به خدمت
راهنما
فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف برق۱۳۰۳۲۸۸۲۱۰۰دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
کنترل پیک بار مصرف برق۱۳۰۳۲۸۸۲۱۰۲دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
تعیین رتبه انرژی ساختمان‌های اداری۱۳۰۳۲۸۸۲۱۰۳دسترسی به خدماتدسترسی به خدمات
image_pdfimage_print