ارتباط با افراد پاسخگو هر خدمت

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۰

 

ردیف گروه خدمت نام کارشناس پاسخگو شماره داخلی  تلفن تماس
۱ ادریس امینی ۲۲۸۵ ۳ –  ۳۳۱۵۱۳۰۰
۲
ادریس امینی ۲۲۸۵ ۳ –  ۳۳۱۵۱۳۰۰
۳
ادریس امینی ۲۲۸۵ ۳ –  ۳۳۱۵۱۳۰۰
۴
اسعد احمدی ۲۰۱۲ ۹ – ۳۳۲۸۳۶۰۱
۵
اسعد احمدی ۲۰۱۲ ۹ – ۳۳۲۸۳۶۰۱
۶
آکو دبیری ۲۲۷۶ ۳ –  ۳۳۱۵۱۳۰۰
۷
اسعد احمدی ۲۰۱۲ ۹ – ۳۳۲۸۳۶۰۱
۸ معروف حمیدی ۲۰۵۷ ۹ – ۳۳۲۸۳۶۰۱
۹
محمد عظیمی ۲۱۱۴ ۹ – ۳۳۲۸۳۶۰۱
۱۰
شیوا حبیبی ۲۱۰۲ ۹ – ۳۳۲۸۳۶۰۱
۱۱
بهزاد نادر نژاد ۲۰۳۱ ۹ – ۳۳۲۸۳۶۰۱
۱۲
بابک خورشیدی ۲۰۴۸ ۹ – ۳۳۲۸۳۶۰۱
۱۳
امجد رشیدی ۲۰۸۱ ۹ – ۳۳۲۸۳۶۰۱
۱۴
حسین مخدومی ۲۱۰۵ ۹ – ۳۳۲۸۳۶۰۱
۱۵ الهه توکلی ۲۰۷۳ ۹ – ۳۳۲۸۳۶۰۱
۱۶ درخواست ارتباط با مدیرعامل، معاونین و مدیران ارش عبدی ۲۱۲۸ ۹ – ۳۳۲۸۳۶۰۱
۱۷ درخواست ارسال پیشنهاد، انتقاد و شکایت امجد رشیدی ۲۰۸۱ ۹ – ۳۳۲۸۳۶۰۱
۱۸ درخواست ارسال پرسش و دریافت پاسخ امجد رشیدی ۲۰۸۱ ۹ – ۳۳۲۸۳۶۰۱
  • پیش شماره تلفن های استان کردستان ۰۸۷ می باشد.
image_pdfimage_print