ارتباط با افراد پاسخگو هر خدمت

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۲ مرداد ۱۴۰۱

 

ردیف گروه خدمت نام کارشناس پاسخگو شماره داخلی  تلفن تماس
۱ پشتیبانی سامانه انرژی iranesp.ir خانم مهری مسعودیان ۲۲۶۸ ۳۳۱۵۱۳۰۱-۳
۲ اقای مهندس ادریس امینی ۲۲۸۵ ۳ –  ۳۳۱۵۱۳۰۰
۳
اقای مهندس ادریس امینی ۲۲۸۵ ۳ –  ۳۳۱۵۱۳۰۰
۴
اقای مهندس ادریس امینی ۲۲۸۵ ۳ –  ۳۳۱۵۱۳۰۰
۵
آقای مهندس اسعد احمدی ۲۰۱۲ ۹ – ۳۳۲۸۳۶۰۱
۶
آقای مهندس اسعد احمدی ۲۰۱۲ ۹ – ۳۳۲۸۳۶۰۱
۷
آقای مهندس آکو دبیری ۲۲۷۶ ۳ –  ۳۳۱۵۱۳۰۰
۸
آقای مهندس اسعد احمدی ۲۰۱۲ ۹ – ۳۳۲۸۳۶۰۱
۹ آقای مهندس معروف حمیدی ۲۰۵۷ ۹ – ۳۳۲۸۳۶۰۱
۱۰
آقای مهندس محمد عظیمی ۲۱۱۴ ۹ – ۳۳۲۸۳۶۰۱
۱۱
خانم مهندس شیوا حبیبی ۲۱۰۲ ۹ – ۳۳۲۸۳۶۰۱
۱۲
آقای بهزاد نادر نژاد ۲۰۳۱ ۹ – ۳۳۲۸۳۶۰۱
۱۳
آقای بابک خورشیدی ۲۰۴۸ ۹ – ۳۳۲۸۳۶۰۱
۱۴
آقای امجد رشیدی ۲۰۸۱ ۹ – ۳۳۲۸۳۶۰۱
۱۵
آقای مهندس حسین مخدومی ۲۱۰۵ ۹ – ۳۳۲۸۳۶۰۱
۱۶ خانم مهندس الهه توکلی ۲۰۷۳ ۹ – ۳۳۲۸۳۶۰۱
۱۷ درخواست ارتباط با مدیرعامل، معاونین و مدیران آقای ارش عبدی ۲۱۲۸ ۹ – ۳۳۲۸۳۶۰۱
۱۸ درخواست ارسال پیشنهاد، انتقاد و شکایت آقای امجد رشیدی ۲۰۸۱ ۹ – ۳۳۲۸۳۶۰۱
۱۹ درخواست ارسال پرسش و دریافت پاسخ آقای امجد رشیدی ۲۰۸۱ ۹ – ۳۳۲۸۳۶۰۱
  • پیش شماره تلفن های استان کردستان ۰۸۷ می باشد.
image_pdfimage_print