تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
تاریخ بروزرسانی: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

سی و یکمین جشنواره امتنان از نخبگان کار و تولید باحضوراداره کل تعاون ، کارو رفاه اجتماعی ،جمعی از مدیران و مسئولان استانی واعضای نهادهای کارگری درسالن جلسات اداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان امسال نیزتجلیل ازمنتخبان سی ویکمین جشنواره امتنان ازنخبگان کاروتولیددر۲۱بهمن ماه مصادف بادهه مبارک فجر باحضورمدیران کل اداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی،سازمان تامین اجتماعی، فنی وحرفه ای و شرکت توزیع برق وجمعی دیگرازمسئولان واعضای نهادهای کارگری درسالن جلسات اداره کل کارتعاون و رفاه با معیارانتخاب کارگران گروه های کارواحدهای نمونه دراین مرحله، با موضوع بهره وری ، ارائه طرح و ایده ،اختراع وتوجه به مسائل زیست محیطی عنوان شد.

دراین مراسم ازاحمداحمدی بعنوان نخبه استانی دارنده دوطرح وایده کارسازدرزمینه پروژه های توزیع برق وهمچنین ارائه دومقاله داخلی  بعنوان برترین های جامعه  کاروتولیدازمیان ۴۷۶کارگر و به نمایندگی ازشرکت توزیع نیروی برق استان کردستان بصورت ویژه تقدیر شد.

شایان ذکر است دراین مراسم ازعلی مقیمی کارمند مدیریت برق شهرستان سنندج به عنوان کارگرنمونه دربخش غیردولتی نیز تجلیل بعمل آمد.

image_pdfimage_print