تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹

اتمام عملیات اورهال شبکه برق شهرستان سنندج

به گزارش روابط عمومی توزیع نیروی برق استان کردستان محمدسعیدسلطانی درتشریح این خبرگفت:آسیب دیدن برخی تجهیزات منصوبه برروی شبکه برق وهمچنین ایجاداتصالات سست درشبکه فشارمتوسط وضعیف مستلزم انجام تعمیرات اساسی وسرویس ونگهداری شبکه جهت آماده سازی آن برای جلوگیری ازبروزقطعی های ناخواسته برق بوده که دراین راستا اقدامات لازم برروی شبکه انجام شده است.

 وی  درادامه اذعان داشت:به منظوراصلاح تجهیزاتی که بدلیل استفاده مداوم دچارآسیب شده اند برنامه ریزی لازم انجام گرفته وباتلاش عوامل اجرایی این شهرستان مطابق برنامه های زمانبندی شده ازابتدای سال ۹۹بیش از۱۴۵۰کیلومترشبکه هوایی فشارمتوسط ونیز۷۱۵کیلومترشبکه هوایی فشارضعیف این شهرستان اورهال، تعمیرونگهداری گردیدکه طی اجرای این عملیات علاوه برساماندهی ۵۹کیلومترشبکه روشنایی معابرعمومی سطح شهرستان ،تعداد۱۴۵۲فقره ترانسفورماتورهوایی نیزدرطول شبکه اورهال وبه موازات آن نسبت به اصلاح ۱۶۱۰مورداتصالات سست اقدام گردید.

وی درپایان هدف ازاجرای اورهال تعمیرات ونگهداری شبکه راپایداری وتوزیع برق مطمئن  به مشترکین و همشهریان عنوان کرد.

image_pdfimage_print