تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۲ خرداد ۱۴۰۰

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان از اجرای مانورسراسری با محوریت مقابله با دستگاههای رمز ارز غیرمجاز ،تعدیل روشنایی معابرشهری وبین شهری وارزیابی وآماده بکارمولدهای اضطراری وسامانه های برق همزمان باسراسرکشورخبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان سیدمحمدفتحی درتشریح این گفت: ششمین مانورسراسری بامحوریت مقابله با دستگاههای رمز ارز غیرمجاز، تعدیل روشنایی معابرشهری وبین شهری وارزیابی وآماده بکارمولدهای اضطراری و … در۲ روز متوالی چهارشنبه وپنج شنبه درسطح استان کردستان درحال اجراست.

وی در ادامه اذعان داشت : استفاده ازکنتورهای فهام ، یک درمیان کردن چراغهای روشنایی معابر شهری وبین شهری ،مقابله بادستگاههای رمزارزغیرمجازوتوسعه وبکارگیری نرم افزاربرق من دراخذگزارشات مردمی وقطع برق وآماده بکاربودن مولدهای اضطراری ازموضوعات اجرای این مانورجهادی است.

فتحی در ادامه تصریح کرد: این اقدام بامشارکت  ۸۲ اکیپ عملیاتی وبابهره گیری از۲۲۰نفرنیروی عملیاتی ،۳۵ نفرنیروی نظارتی ۳۷ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین درمدت ۲روزکاری بارعایت کامل پروتکل های بهداشتی در حال انجام و تا پایان روز پنج شنبه ادامه خواهد داشت.

  معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق کردستان در ادامه یادآورشد : برگزاری این مانور مشترک علاوه بر سرکشی ،کنترل و بازرسی مشترکین پرمصرف ،مشترکینی که مشکوک  به استفاده و استخراج ارز دیجیتال هستند شناسایی وجهت اقدامات اولیه دردستور کار شرکت قرار گرفت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد : تعدیل روشنایی معابر با میانگین ۱۲۵ وات با برآورد انرژی یک هزارو۵۰وات ساعت ازدیگراقدامات اجرای مانورسراسری است همچنین باتنظیم ساعتهای نجومی مبادرت به کنترل عملکردآن بانیم ساعت تاخیردرروشن شدن ونیم ساعت تعجیل درخاموشی ها گردیدوحدود۵مگاوات ساعت کاهش انرژی اعمال شد

فتحی دربخش دیگرازسخنان خودگفت:دراین مانورآماده بکاربودن مولدهای اضطراری بالاخص درمراکزحساس وحیاتی منوط به مناسب بودن مولدها ومحل قرارگیری آنها در مکانهای مناسب ،امکان دسترسی مولدها به شبکه برق داخلی ،سرویس ونگهداری ،ذخیره سوخت وحضوراپراتور بررسی شد.

وی درپایان خاطرنشان کرد:برای کنترل میزان مصرف ومدیریت شرایط کنونی، اقداماتی برای رفع نواقص درسیستم ونوسازی شبکه آغازشده ودرهردوره بخشی ازمشکلات برطرف شده ،تازمینه بهینه سازی مصرف وتوزیع برق در شرایط کنونی مهیا شود.

image_pdfimage_print