تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۲۳ مهر ۱۳۹۹

مدیرتوزیع برق جنوب شهرستان سنندج ازبازرسی وتست 3800دستگاه لوازم اندازه گیری به منظور حصول اطمینان ازکارکردصحیح وجلوگیری ازسرقت انرژی با اعتباری بالغ بر 8 میلیاردو 180 میلیون ریال خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان اسعدخالدی درتشریح این خبرگفت:باهدف تحویل انرژی  موردنیازمشترکان مطابق بااستانداردهای توانیر تعداد ۳۸۰۰دستگاه لوازم اندازه گیری  بمنظورحصول اطمینان ازصحت کارکرد ،موردبازرسی وآزمایش قرارگرفت.

وی درادامه بااشاره به برکناری کنتورهای قدیمی وجایگزینی آن ها باکنتورهای سه تعرفه ای جدیدافزود:۴۲۰دستگاه انشعاب قدیمی درسال جاری اصلاح و برکنار و به جای آنها کنتورهای  دیجیتالی سه تعرفه ای  نصب گردید.

وی درادامه خاطرنشان کرد:صحت کارکردکنتوروتحقق اهداف پیک سایی  وکاهش تلفات ازمهمترین مزایای اجرای این طرح است که بااعتبار۸ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال انجام شده است.

 وی درادامه اضافه کرد:۱۲دستگاه تابلومجتمع مشترکین سه فاز وتکفازجایگزین تابلوهای اسقاط وفرسوده گردیدهمچنین ۴۴۰ دستگاه کنتورمعیوب  شناسایی شده که ازاین میان ۸۱ دستگاه بدلیل داشتن خطای غیرمجازتعویض و۸۹ مورددیگرتنظیم ساعت شدند. همچنین تعداد ۱۲۰ دستگاه از این کنتورها  ازطریق ارسال گزارشات کنتورنویسی عمدتا بااشکالاتی مانندخرابی وعدم ثبت کارکرد؛شکستگی شیشه وغیره شناسایی وگزارش گردید که ۳۰فقره ازآنها تعویض ومابقی دردست اقدام است.

خالدی درپایان گفت:لوازم اندازه گیری میزانی برای تعیین دقیق میزان انرژی مصرفی برای مشترکین بشمارمیرود،بنابراین کنترل ونظارت این بخش ازاولویتهای مهم شرکت است.

image_pdfimage_print