تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۶ فروردین ۱۳۹۹

مدیر توزیع برق شمال سنندج ازاجرای طرح تبدیل شبکه سیم فرسوده به کابل خودنگهداردرمناطق پرجمعیت محله فرجه وگلشن شهرستان سنندج با اعتباری بالغ بر4500میلیون ریال خبر داد

آزاد حسینی مدیرتوزیع برق شمال سنندج در تشریح این خبرگفت : اجرای طرح تبدیل شبکه سیم مسی فرسوده به کابل خودنگهداردرمناطق پرجمعیت محله فرجه وگلشن شهرستان سنندج  با توجه به قدمت وفرسودگی شبکه ایجادنقاط معضل داربواسطه احداث ساختمانهای غیرمجاز موجود،که باعث بروزاتصالی وحوادث غیرمنتظره در این مناطق میگردید، به بهره برداری رسید.

وی در ادامه با توجه به مشکلات پیش رودراین مناطق نسبت به بازدیدهای بعمل آمده و همچنین شناسایی نقاط اتصالی و ضعف ولتاژشبکه، اذعان داشت:

دراین طرح ۱۰کیلومترشبکه مسی هوایی فرسوده موجوددراین محلات جمع آوری وبجای آن ازکابل خودنگهداربااعتباری بالغ بر۴۵۰میلیون تومان ازمحل منابع داخلی شرکت استفاده وبه بهره برداری رسید.

حسینی در ادامه افزود:نصب ۱۷۰ اصله پایه سیمانی فشارضعیف باهدف تعویض پایه های فرسوده وساماندهی معابرتعریض شده وهمچنین بهسازی وتعویض چراغهای روشنایی معابرواصلاح۲۰۰۰ انشعاب منصوبه مسیربه منظوررعایت تعدیل فازواستانداردسازی ازجمله اقدامات صورت گرفته دراجرای پروژه مذکورمحسوب میشود

وی در ادامه با توجه به مزایای کابل خودنگهدار درمقابل شرایط جوی واتفاقات ناشی ازبرخورداشیای خارجی گفت: رفع ضعف ولتاژ،جمع آوری برق های غیرمجاز،جلوگیری ازسرقت انرژی وتوجه به مسائل زیست محیطی ومبلمان شهری وکاهش تلفات ازجمله مزایای کابل خودنگهداراست.

image_pdfimage_print