تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۲۵ آبان ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان کردستان کوهساررسولی تبار درتشریح این خبر گفت: در راستای اجرای طرح پاک وزیباسازی مبلمان شهری ، بامشارکت اداره زیباسازی  شهرداری وحوزه ی معاونت خدمات شهری شهرداری  واداره محیط زیست  درمناطق مختلف کردستان ، نسبت به رنگ آمیزی تعدادی پست زمینی ، تابلوپست هوایی ، وچندین دستگاه شالتر ومواردی از پایه روشنایی فلزی در محدوده این  مناطق  اقدام شده است.

به گفته مدیرروابط عمومی شرکت توزیع برق استان کردستان  این طرح از اسفندماه سال گذشته با واگذاری لیست پست ها و شالترهای سطح تعدادی از شهرهای کردستان به پیمانکار و با اعتباری بالغ بر  ۲ میلیارد ریال از سوی شرکت توزیع برق کردستان آغازشده وهمچنان ادامه دارد.

کوهسار رسولی تبار همچنین گفت : در راستای اجرای این طرح ، جداره سازی دیوار ۲۷ پست زمینی برق درمحور های مرکزی شهری  ودرب فلزی آنها تاکنون  بطول ۱۹۲۰ متررنگ آمیزی  شده است.

اجرای طرح پاک و زیباسازی پست های زمینی برق درنوع خودخلاقانه ونوآورانه بوده  ودرمراحل بعدی شامل المان های شرکت توزیع برق کردستان ودرسطح معابرمنطقه خواهد شد.

رسولی تباردر بخش دیگری ازسخنان خود با تاکید بر اینکه برچسب های تبلیغاتی برروی تابلوهای توزیع برق موجب نازیبایی چهره بصری شهرشده بود اذعان داشت: پست های برق درکنارساختمانهای مسکونی ،اداری وتجاری قرارگرفته اندکه نمای آنها سیمانی یاآجری بوده وسنخیتی بادیگرالمانهای شهری نداشتند لذا طراحی ونقاشی برروی نمای بیرونی این ساختمانها دردستورکارقرارگرفت .

وی زیباسازی منظرشهری وایجاد آرامش بصری را ازاهداف اجرای طرح برشمردواضافه کرد: نقاشی روی دیوارهای سطح شهر علاوه برجلوه بخشیدن به سیمای بصری شهری ،ازتکرارویکنواختی شهربرای شهروندان جلوگیری وشادابی وجذابیت محیط رادرپی خواهدداشت.پیش بینی میشود:درراستای افزایش بهره وری انرژی درحوزه برق به ابتکاراین شرکت اجرای این طرح تاثیرقابل توجه درجلب نظرشهروندان به اهمیت مدیریت مصرف انرژی وپایداری شبکه توزیع برق استان درساعات اوج مصرف داشته باشد.

image_pdfimage_print