اجرای پروژه جابجایی ورفع حریم شبکه فشارمتوسط برق روستاهای گزردره و دانیکش درراستای اصلاح نقاط حادثه خیز شهرستان سنندج

مدیر توزیع برق شمال سنندج ازجابجایی ورفع حریم شبکه فشارمتوسط برق روستاهای گزردره ودانیکش درراستای اصلاح نقاط حادثه خیز شهرستان سنندج خبرداد

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
تاریخ بروزرسانی: ۲۰ اسفند ۱۳۹۸

محمدآزادحسینی درتشریح این خبرگفت:کاربازدیدوبرداشت اطلاعات روستاهایی که فاصله قانونی واحدهای مسکونی باشبکه ۲۰کیلوولت رعایت نشده وساخت وسازهای غیراصولی ونامتعارف درسنوات اخیرانجام گرفته دردست اقدام وبررسی است.

وی در ادامه افزود:درسال جاری صیانت ازحریم تاسیسات الکتریکی طرح اصلاح وجابجایی شبکه برق روستای گزردره شامل جابجایی واستقراریکدستگاه پست ترانسفورماتورهوایی ۲۰۰ کیلو ولت آمپرواصلاح و جابجایی ۲۶۰ مترشبکه فشارمتوسط هوایی بااعتبار ۶۵۰ میلیون ریال ازمحل منابع داخلی شرکت اجرا می شود.

حسینی درادامه با تاکیدبرلزوم برنامه ریزی منسجم درخصوص اجرای پروژه های رفع حریم گفت:درروستای دانیکش هم بااصلاح وجابجایی ۴۰۰ مترشبکه فشارمتوسط هوایی وصرف هزینه ای بالغ بر ۵۲۰ میلیون ریال ساختمانهای مسکونی روستا ازحریم خارج خواهند شد.

وی درپایان بااشاره به اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستاهای سنندج افزود: این پروژه ها با هدف پایداری وضریب اطمینان خطوط برق رسانی ورفع حریم و برطرف نمودن برخی نقاط خطردرشبکه ها اجرا شده است.

image_pdfimage_print