تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۱۱ آبان ۱۳۹۹

از ابتدای سال جاری تا کنون86فقره رفع حریم در شهرستان سنندج با اعتباری بالغ بر700میلیون ریال انجام شده است

مدیرامور برق جونب شهرستان سنندج:

از ابتدای سال جاری تا کنون۸۶فقره رفع حریم در شهرستان سنندج  با اعتباری بالغ بر۷۰۰میلیون ریال انجام شده است

مدیرامور برق جنوب شهرستان سنندج گفت:باتوجه به ساخت وسازهای غیرمجازدراین شهرستان ازابتدای سال جاری تاکنون  ۸۶فقره رفع حریم بنا به درخواست متقاضیان پس از بررسی های فنی در سطح شهر و روستا با اعتباری بالغ بر ۷۰۰میلیون ریال انجام گرفته است .

به گزارش روابط عمومی توزیع نیروی برق کردستان اسعدخالدی اظهار داشت: برای کلیه مالکین ساختمانهای واقع درحریم شبکه های توزیع برق اخطاریه صادروتحویل آنها گردیده است که پس ازاقدامات لازم اکثریت  قریب به اتفاق ساختمانها ازحریم شبکه برق خارج شده اند.

وی ادامه داد: کاهش حوادث ناشی ازنقض حریم شبکه برق رسانی، رفع کانون های  مخاطره آمیز شبکه وجلوگیری ازبروزحوادث احتمالی برق گرفتگی وهمچنین حفظ وآرایش شبکه ازاهداف مهم اجرای این طرح ها است.

خالدی در ادامه اظهار کرد: ازاین تعدادرفع حریم؛۶۹مورد با درنظرگرفتن اولویت خطرتوسط اکیپ های عملیات  واتفاقات وتعمیرات  انجام گرفته است و۱۷مورد دررفع حریم ؛مربوط به شبکه فشارمتوسط است  که باعث رفع خطروایجادفاصله ایمنی باشبکه ۲۰کیلوولت شده است.

مدیربرق جنوب  شهرستان سنندج بنا کرد: باتوجه به ساخت وسازهای غیرمجازدراین شهرستان ازابتدای سال ۹۹تاکنون  ۸۶فقره رفع حریم به درخواست متقاضیان پس ازبررسی های فنی درسطح شهروروستاهای شهرستان سنندج  با اعتباری بالغ بر ۷۰۰میلیون ریال انجام گرفته است .

وی  درادامه گفت :جهت انجام این کار۸اصله پایه فشارمتوسط و۱۹اصله پایه فشارضعیف جابجا وهمچنین ۸عددجلوبرفشارمتوسط و۳۲عددجلوبرفشارضعیف وهمچنین ۴۵۸عددکلمپ مسی شکافدارنصب گردیده است.

مدیربرق جنوب درپایان اظهارامیدواری کرد:هر یک از متقاضیان در یافت خدمت و یا مشترکین شهرستان قبل از اقدام برای ساخت و ساز، از نبود ملک در حریم خطوط برق، اطمینان حاصل کنند.

 

image_pdfimage_print