ترتیب نمایش نام فایل اندازه بارگیری
22استاندارد تراسفورماتورهای جریان3.431 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-تراسفورماتورهای-جریان.pdf
21استاندارد تراسفورماتورهای ولتاژ3.416 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-تراسفورماتورهای-ولتاژ.pdf
20استاندارد خطوط هوایی توزیع-جلد اول7.902 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-خطوط-هوایی-توزیع-جلد-اول.pdf
19استاندارد خطوط هوایی توزیع-جلد پنجم2.353 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-خطوط-هوایی-توزیع-جلد-پنجم.pdf
18استاندارد خطوط هوایی توزیع-جلد چهارم2.606 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-خطوط-هوایی-توزیع-جلد-چهارم.pdf
17استاندارد خطوط هوایی توزیع-جلد سوم2.856 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-خطوط-هوایی-توزیع-جلد-سوم.pdf
16استاندارد خطوط هوایی توزیع-جلد ششم4.116 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-خطوط-هوایی-توزیع-جلد-ششم.pdf
15استاندارد روشنایی معابر-جلد اول0.500 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-روشنایی-معابر-جلد-اول.pdf
14استاندارد روشنایی معابر-جلد چهارم4.201 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-روشنایی-معابر-جلد-چهارم.pdf
13استاندارد روشنایی معابر-جلد دوم3.025 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-روشنایی-معابر-جلد-دوم.pdf
12استاندارد روشنایی معابر-جلد سوم1.657 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-روشنایی-معابر-جلد-سوم.pdf
11استاندارد کابلها در شبکه های توزیع- جلد اول3.711 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-کابلها-در-شبکه-های-توزیع-جلد-اول.pdf
10استاندارد کابلها در شبکه های توزیع- جلد پنجم1.895 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-کابلها-در-شبکه-های-توزیع-جلد-پنجم.pdf
9استاندارد کابلها در شبکه های توزیع- جلد چهارم2.986 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-کابلها-در-شبکه-های-توزیع-جلد-چهارم.pdf
8استاندارد کابلها در شبکه های توزیع- جلد دوم3.118 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-کابلها-در-شبکه-های-توزیع-جلد-دوم.pdf
7استاندارد کابلها در شبکه های توزیع- جلد سوم1.152 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-کابلها-در-شبکه-های-توزیع-جلد-سوم.pdf
6دستورالعمل اجرایی سیستم زمین1.407 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/دستورالعمل-اجرایی-سیستم-زمین.pdf
5استاندارد تابلوهای مورد استفاده در شبکه های توزیع-جلد دوم3.882 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-تابلوهای-مورد-استفاده-در-شبکه-های-توزیع-جلد-دوم.pdf
4استاندارد اجرایی پستهای زمینی ۲۰ کیلوولت7.084 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-اجرایی-پستهای-زمینی-۲۰-کیلوولت.pdf
3استاندارد انشعابات شبکه های توزیع- جلد اول2.338 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-انشعابات-شبکه-های-توزیع-جلد-اول.pdf
2استاندارد انشعابات شبکه های توزیع- جلد دوم3.451 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-انشعابات-شبکه-های-توزیع-جلد-دوم.pdf
1استاندارد تراسفورماتورهای توزیع2.722 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/استاندارد-تراسفورماتورهای-توزیع-.pdf


 

نظر سنجی قوانین و مقررات

  • چگونه با شما ارتباط برقرار کنيم:

image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۷
تاریخ بروزرسانی: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰