تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۲۵ مهر ۱۴۰۰

مدیرتوزیع برق شهرستان دهگلان ازاجرای پروژه برقرسانی به تعاونی مسکن 150 واحدی مسکن مهر این شهرستان با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال ازمحل منابع داخلی شرکت خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان آقامحمدی درتشریح این خبرگفت: همزمان با تکمیل و احداث طرحهای ملی نظیر مسکن مهر و رشد تصاعدی جمعیت، تامین زیرساخت برق یکی از اولویت های جدی است .

وی درادامه اذعان داشت:احداث خطوط تغذیه ازپست ۶۳/۲۰ و افزایش ظرفیت پستها از مهمترین اقدامات صورت گرفته درراستای برقرسانی به این پروژه هاست.

وی درادامه افزود: ازیکماه اخیرعملیات برق رسانی به این پروژه  آغاز شده است و همزمان با تحویل واحدها امکان بهره برداری ازآن توسط مالکان  نیزمیسرمیگردد و پس از فراهم شدن بسترهای شبکه ای ظرف مدت۲۴ساعت  نصب خواهد شد.

آقامحمدی با بیان اینکه هر”واحدمسکونی مهر” اگر قابلیت واگذاری داشته باشدانشعاب به سرعت برقدرارخواهدشدتصریح کرد: دراین منطقه تاکنون ۱۲۴۰۰مترشبکه فشارمتوسط ویکدستگاه پست ۲۰۰ kvaبرای انتقال شبکه برق وتغذیه برق مشترکان فوق  نصب شده وکارتامین برق به اتمام رسیده است ؛همچنین متناسب باپیشرفت کارواحدهای ساختمانی مسکن مهر ،کارنیرورسانی  این مناطق نیز همزمان انجام و برای تامین برق روشنایی معابراین طرح نیز۶۶۵ متر شبکه زمینی و هوایی دایرشده است.

وی درپایان یادآور شد: مورد انتظار است مشترکین نیزبارعایت هرچه بیشتراصول مدیریت مصرف برق،  ضمن جلوگیری ازهدررفت انرژی ، شرکت توزیع برق رادرارائه خدمات بهتریاری فرمائید.

image_pdfimage_print