تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۸
تاریخ بروزرسانی: ۱۰ مهر ۱۳۹۸

مدیرامورتوزیع برق شمال شهرستان سنندج گفت:برقرسانی به شهرک های شاکر و آوان نایسراموربرق شمال سنندج با اعتبارسه هزار و880 میلیون ریال انجام شد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان کردستان محمدآزادحسینی درتصریح این خبرگفت:

بزرگترین چالش شرکت توزیع برق استان کردستان کثرت انشعابات غیرمجاز درنقاط الحاقی به شهروروستاهای حاشیه ای است که به جهت ساخت وسازهای غیراصولی و نامتعارف علی الرغم اعمال محدودیت های قانونی متاسفانه روزبه روزدرحال افزایش است.

وی در ادامه افزود:ساماندهی انشعابات غیرمجازیکی ازشاخصهای مهم درارزیابی عملکرداست بنابراین درچارچوب محورهای تعیین شده، این مدیریت ازچندماه گذشته اقدام به تهیه طرح توجیهی باهدف ساماندهی وجمع آوری انشعابات غیرمجازنموده و خوشبختانه این مهم باپی گیری های مجدانه این مجموعه تاکنون بازخوردمناسبی داشته است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه اظهار داشت: اقدامات برقرسانی به شهرک شاکرنایسر سنندج شامل احداث ۳۴۰مترشبکه فشارمتوسط هوایی بااستفاده ازکابل خودنگهدار؛نصب وراه اندازی یک دستگاه پست هوایی ۱۰۰کیلووات آمپروهمچنین احداث ۹۰۳مترشبکه فشارضعیف هوایی است که درمجموع اعتباری بالغ بریک هزار و ۸۴۸ میلیون ریال ازمحل اعتبارات داخلی این شرکت هزینه شده است.

حسینی در پایان برلزوم برنامه ریزی منسجم درخصوص اجرای پروژه های ساماندهی انشعابات غیرمجازتصریح کرد: برق رسانی  به شهرک آوان نایسرنیزبانصب یکدستگاه ترانسفورماتور۱۰۰کیلوولت آمپرواحداث ۵۵۰مترشبکه فشارمتوسط هوایی و فشار ضعیف وهمچنین احداث ۱۲۵مترکابل کشی فشارضعیف زمینی باصرف اعتباری بالغ بر دوهزار و ۳۲میلیون ریال ازجمله اقدامات این شرکت به شمار می رود.

image_pdfimage_print