تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۲۲ دی ۱۳۹۹

مدیر امورتوزیع برق شمال سنندج از اجرای عملیات اصلاح وبهینه سازی خطوط تاسیسات وتجهیزات برقرسانی روستای ویسر ازتوابع بخش کلاترزان (شهرستان سنندج) بااعتباری بالغ 2میلیاردو 400میلیون ریال خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان آزادحسینی در تشریح این خبرگفت: اجرای عملیات شبکه سیمی به کابل خودنگهدار درراستای خدمت رسانی مطلوبتر به مشترکین روستایی به منظور مهاجرت معکوس روستانشینان ،بهبودولتاژ،کاهش تلفات وپیش گیری ازسرقت و انشعابات غیرمجازبه بهره برداری رسید.

وی بااشاره به اینکه دراین پروژه ۲۳۰۰مترکابل خودنگهداراستفاده شده است اظهارداشت :افزایش ظرفیت یک ایستگاه پست هوایی ۲۵کیلوولت آمپراختصاصی به ۵۰کیلوولت آمپرعمومی،احداث ۴۰مترشبکه فشارضعیف  زمینی به منظورفیدرگیری ازپست هوایی موجود،اصلاح انشعابات برق وتعویض ۶پایه فرسوده برق دراین روستا بعنوان اقدامات بعمل آمده محسوب میشود.

حسینی در ادامه اضافه کرد:احداث سرخط جدیدجهت متعادل سازی بارشبکه ،تعویض وتبدیل ۲۰دستگاه چراغ فرسوده باهدف بهبودسطح  روشنایی  روستا ،شناسایی ورفع ۵موردکانون خطرآفرین وهرس شاخه های اضافی درگیرباشبکه برق ازدیگرفعالیتهای انجام شده دراین پروژه به شمارمیرود.

وی درپایان گفت :برقرسانی واصلاح شبکه برق باهدف محرومیت زدایی به ویژه درروستاها بطورجدی پی گیری  شود تاشاهدرشد هرچه بیشتراین مناطق وبازگشت جمعیت به روستاها باشیم.

image_pdfimage_print