تغییر نام مشترکین(تغییر مالکیت) شرکت های توزیع نیروی برقChange of subscribers' names (change of ownership) of electricity distribution companies

شرح خدمت :
پس از خرید و فروش قطعی ملک مسکونی یا تجاری، آخرین مالک می بایست این درخواست را ارائه نماید که می توان درخواست آن را از طریق این خدمت ارائه نمود.


   
:   Service Discription
After the final purchase and sale of residential or commercial property, the last owner must submit this request, which can be submitted through this service.

متوسط زمان ارائه خدمت : ۴ روز

واحد پاسخگو : معاونت مشترکین
 

شماره تماس واحد پاسخگو: ۳۳۱۶۳۷۷۰ -۰۸۷

نحوه ارائه خدمت : الکترونیکی   نیمه الکترونیکی   مراجعه حضوری

مدارک لازم : شناسه قبض محل انشعاب

سوالات متداول

خیر بر اساس بند ۴-۴۱-۱ آیین نامه تعرفه های برق، انشعاب برق مخصوص محلی است که در آن نصب و دایر شده و انتقال آن به ملک دیگر ممنوع است.

خیر طبق بند ۴-۴۱-۲ آیین نامه تعرفه های برق، انشعاب نصب شده به صورت مجزا از ملک قابل فروش، معامله یا واگذاری به دیگری نمی باشد

خیر هر گونه تغییر در مشخصات انشعاب و تغییر مکان بایستی توسط صاحب ملک و یا وکیل او ارائه شود.

مطابق بند ۴-۳۹-۳ آیین نامه تعرفه های برق هزینه تغییرات شبکه و کابل که در اثر تغییر مکان ایجاد شود به عهده مشترک می باشد.

بر اساس بند ۴-۴۱-۳ آیین نامه تعرفه های برق در صورتی که حوادث طبیعی یا موارد مصرح در قانون نیاز به تغییر مکان انشعاب برق را ایجاد کند، با مجوز هیئت مدیره شرکت توزیع در حکم جابجایی داخلی محسوب شده و امکان جابجایی به محل جدید را خواهد داشت.

image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ بروزرسانی: ۲ خرداد ۱۴۰۱