تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۵ آبان ۱۴۰۰

تاکنون برق 125روستای این شهرستان تکخوانی واز حالت بازفروش خارج شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق کردستان عطااله میرزایی درتشریح این خبر اظهارداشت :تا پایان سال جاری برق ۵۹ روستا درمناطق مختلف دیواندره تکخوانی می شود که شامل ۳ هزار و ۵۶۰ خانواراست.

وی مجموع انشعاب روستایی تکخوانی شده را پایان مهر ماه تعداد ۱۲۷۳۰فقره اعلام کرد وافزود : درحال حاضر ۳۰درصدازروستاهای استان هنوز بصورت بازفروش که در نظر است تا پایان سال باقی مانده روستاهای این شهرستان به تکخوانی تبدیل شوند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد : با اجرای این پروژه مشکلات مربوطه به قرائت کنتورهای بازفروش  تطبیق باکنتورهای مادرازجمله اختلاف قیمت مصرفی باکنتورهای مادر، اختلاف قیمت مصرفی دربرخی ازروستاها ، ایجادنارضایتی بین روستاییان ، شفافیت وسهال الوصول شدن مطالبات مشترکان ، انشعابات غیرمجاز وایجادعدالت درپرداختی هامرتفع خواهدشد.

وی  درپایان تاکید کرد : درسیستم بازفروش ، کنتور مادر برای روستا نصب و مامور شرکت توزیع ازطریق همان کنتورمیزان برق مصرفی مشترکان وهزینه پرداختی را اعلام می کند حال آنکه درسیستم تکخوانی ، هرمشترک یک کنتورجداگانه داردوبه صورت جداگانه نسبت به قرائت کنتوروچاپ قبض آن ها اقدام می شود.

لازم به ذکر است اعتبارموردنیازبرای تکخوانی عنوان کنتوربرق روستاهای بافروش هرساله تعیین و در سال بعد اجرای پروژه عملیاتی خواهد شد.

image_pdfimage_print