تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹

مدیرتوزیع برق جنوب سنندج ازجمع آوری 1706 انشعاب غیرمجازبرق تا 15 اسفند ماه99 خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان اسعد خالدی در تشریح این خبر گفت:درسال جاری بابرقراری گشت های شبانه روزی درمجموع   ۱۷۰۶ انشعاب غیرمجازدرنواحی منفصل شهری  وحاشیه شهرشناسایی  وجمع آوری شدوباتوجه به اینکه رویکردشرکت درخصوص انشعاب غیرمجاز،تبدیل آن به انشعاب مجازوقانونی است ازاین تعداد ۶۰۳ موردبه انشعاب قانونی تبدیل شده است .

وی بابیان اینکه تعدادانشعابات جمع آوری شده از ابتدای سال جاری تا ۱۵ اسفند۹۹درمجموع ۴درصدازسال ۹۸بیشتراست تاکیدکرد:دراین مدت حدود۱۰۰۰کیلوگرم کابل ازانواع مختلف ازخاطیان جمع آوری شده است.

 وی در ادامه افزود:براساس قانون مجازات اسلامی استفاده غیرمجاز وبدون پرداخت حق انشعاب واخذانشعاب ازشبکه برق ازمصادیق جرم به شمارمیرودودراین راستا درمدت یادشده ۷۶نفرخاطی به دفترحقوقی معرفی ودرمجموع ۲میلیاردو نود میلیون ریال ازاین افراد بابت خسارت وارده به شبکه و استفاده غیر مجاز ازانرژی ،اخذگردیده است.

خالدی باتوضیح اینکه گرفتن کابل مستقیم ازشبکه وتابلوهای برق ،اخذکابل مستقیم قبل ازکنتورودستکاری یادخالت درعدم کارکردصحیح لوازم اندازه گیری ازمصادیق انشعاب غیرمجازشمرده میشودافزود:این مدیریت درراستای جلوگیری از ایجاد نوسان و اتصالی در شبکه برق که همین امر سبب واردآمدن خسارت به وسایل برقی مشترکین میگردد و همچنین تحقق اهداف کاهش تلفات وجمع آوری برق های غیرمجاز،اقدامات ویژه ای رادردستورکاردارد .

وی درادامه  بایادآوری این موضوع که استفاده ازانشعابات غیرمجازازمصادیق تضییع حقوق عمومی به شمارمیرودومیتواندموجب واردآمدن خسارت به لوازم الکتریکی شهروندان شود،اظهارامیدواری کرد:شهروندان می توانند درصورت مشاهده هرگونه انشعاب غیرمجازازطریق شماره ۱۲۱به واحدعملیات واتفاقات برق اطلاع دهندتادراسرع وقت نسبت به جمع آوری انشعابات برق اقدام گردد.

image_pdfimage_print