تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۲ دی ۱۳۹۹

مدیرتوزیع برق شمال سنندج از اتمام طرح تامین برق دانشگاه علوم قرانی کردستان واقع درکمربندی اسلام آبادسنندج بااعتباری بالغ بر350میلیون تومان ازمحل منابع داخلی شرکت خبرداد.

محمدآزادحسینی  بابیان اینکه برای برقرسانی به دانشگاه علوم قرآنی دراین شهرستان ؛طرح توسعه ۷۵۰مترشبکه فشارمتوسط هوایی ۲مداره انجام شده است ابرازداشت: ۸۱۷مترازشبکه فشارمتوسط  هوایی قدیمی به منظوررفع حریم وساماندهی نقاط مخاطره آمیزدرطول مسیرجمع آوری وبرکنارشدندهمچنین بااحداث شبکه فشارمتوسط داخلی درراستای تغذیه برق  دانشگاه یکدستگاه mof درآینده نزدیک نصب  وراه اندازی میگردد.

وی بااشاره به اینکه اجرای طرح های توسعه واحداث شبکه ظرفیت های جدیدی برای متقاضیان ومشترکین بدنبال داردافزود:باافتتاح این پروژه کیفیت برقرسانی به مناطق اطراف دانشگاه (کمربندی اسلام آباد)افزایش یافته ومشکلی درارائه برق به متقاضیان جدیدنداریم.

حسینی یادآورشد:تامین برق ؛افزایش قابلیت اطمینان شبکه ؛افزایش قابلیت وسرعت مانورشبکه؛کاهش مدت زمان خاموشی ؛رفع حریم ورضایتمندی مشترکین به عنوان مهمترین تاثیرات اجتماعی واهداف کیفی این طرح است .

وی درپایان اظهارامیدواری کردبهره برداری ازاین پروژه موجب رضایت خاطرشهروندان شودومشترکین نیزبارعایت الگوی مصرف شرکت توزیع رادرارائه خدمات بهتریاری نمایند.

image_pdfimage_print