تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۱ آبان ۱۴۰۰

مدیرتوزیع برق شهرستان دیواندره ازتبدیل شبکه فشارضعیف روستای های (توکلان –دره وزان ) واقع دربخش مرکزی دهستان چهل چشمه به کابل خودنگهدارخبرداد وگفت :جهت بهره برداری ازاین طرح بالغ بر ۳۵۱۰ مترکابل خودنگهدار جایگزین شبکه  سیم مسی  گردیده وبسیاری ازمنازل وساختمانهایی که درمسیرحریم بودند رفع حریم شدند.

عطالله میرزائی ارتقای پایداری خطوط برق ، کاهش تلفات انرژی الکتریکی ، پیش گیری ازسرقت شبکه وافزایش رضایتمندی مشترکان را از اهداف اجرایی طرح تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار برشمرد.

مدیربرق شهرستان دیواندره در بخش دیگری ازسخنان خود اذعان داشت : درسال ۹۹درمجموع ۶۵کیلومترشبکه سیم مسی به کابل با اعتبار۳میلیارد ودویست وپنجاه میلیون تومان تبدیل گردید که ازاین میزان ۳۰کیلومتر آن روستایی و۳۵کیلومتر آن درشبکه توزیع شهری بود و از ابتدای سال جاری نیزتاکنون۲۰ کیلومتر دیگر با اعتباری بالغ بریک میلیارد تومان به کابل تبدیل وبه تبع آن کل شبکه شهری  فشارضعیف شهر های  دیواندره  ، زرینه و هزارکانیان اصلاح  و ساماندهی گردید.

وی درادامه به کوهستانی و صعب العبور بودن این دو روستا اشاره کرد و یادآور شد: با انجام این پروژه درمجموع مبلغی بالغ بر ۶میلیارد ریال ازمحل منابع داخلی شرکت هزینه شده وبخشی ازمشکلات روستایی شامل ضعف ولتاژ ، فرسودگی شبکه وعدم تقسیم صحیح باربین فیدرها مرتفع گردید.

شایان ذکراست براساس برنامه زمانبندی جمعا” ۳۹روستای این شهرستان برای اصلاح شبکه فشارضعیف درسال جاری تعیین گردیده که ازاین تعداد تا به امروز ۲۶روستا بصورت کامل اجراشده است .

پیش بینی میشود درصورت تهیه کابل وتجهیزات مورد نیاز روستاهای باقیمانده، تا پایان دی ماه کلیات این پروژه به اتمام برسد .

گفتنی است تاپایان سال  ۱۴۰۱ کل شبکه  فشار ضعیف توزیع شهری و روستایی به کابل خود نگهدار تبدیل خواهدشد.

image_pdfimage_print