سیاست های شرکت توزیع برق استان کردستان 

۱- محور اقتصادی:

 • الف: توسعه و ارتقا روشهای بودجه گذاری و اعمال مدیریت بر ترویج فرهنگ مصرف بهینه در تمام سطوح شرکت
 • ب: ارتقا نظام مالی شرکت با بهره گیری از روش های نوین تامین و تهیه منابع مالی
 • ج:خرید و فروش انرژی الکتریکی در حوزه فعالیت شرکت با لحاظ کاهش پرت انرژی

۲- محور جامعه و مشتریان:

 • الف:سازگاری زیست محیطی و ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت حرفه ای در فعالیت های شرکت
 • ب:ارتقاء و توسعه نظام ارتباط و پاسخگویی مناسب به نیازها و انتظارات ذینفعان
 • ج:بهبود شاخصهای کیفیت ارا‍ِ ئه خدمات به منظور تکریم مردم و ارتقاء رضایت آنان

۳ـ  محور منابع انسانی:

 • الف:ارتقاء و توسعه نظام جذب .توانمندسازی و نگهداشت منابع انسانی شرکت با رویکرد برنامه ریزی و سازماندهی مطاوب نیروی انسانی شرکت
 • ب:استفرار . توسعه و نهادینه نمودن نظامهای مدیریتی نوین و پیشرو در سطح شرکت
 • ج :اصلاح و ارتقای نظام ارزیابی عملکرد کارکنان .مدیران و سازمان با رویکرد توسعه نظام مدیریت عملکرد شرکت

۴-  محور فنی و مهندسی

 • الف:توسعه نظام مدیریت پروژه و مهندسی ارزش در طرحها  و پروژه های شرکت.
 • ب:افزایش قابلیت اطمینان شبکه توزیع و بهبود کیفی شاخص های برق از طریق توسعه کاربرد تکنولوژی نوین و ارتقاء کیفی کالا و تجهیرات.
image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
تاریخ بروزرسانی: ۲۱ دی ۱۳۹۹