تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰

مدیر امور برق شمال سنندج گفت: در نیمه دوم سال جاری شبکه فشارضعیف  ۳۳ روستای اموربرق شمال سنندج اصلاح و به کابل خودنگهدار تبدیل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، آزادحسینی مدیر امور برق شمال سنندج گفت: به منظورحذف شبکه های فرسوده ، افزایش ضریب ایمنی شبکه، ایجاد مبلمان شهری و روستایی واستاندارد سازی شبکه، پروژه تبدیل شبکه های سیمی به کابل خودنگهدار مطابق باچشم انداز تعیین شده درحال اجرا است.

وی افزود: در نیمه دوم سال جاری تاکنون شبکه سیم مسی  ۳۳ روستای امور برق شمال سنندج با اعتباری بالغ بر ۴ میلیاردو ۱۰۰میلیون ریال اصلاح و به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.

مدیراموربرق شمال سنندج بیان کرد: از ۱۱۷روستای موجود درحوزه برق شمال سنندج تاکنون شبکه سیم مسی ۴۵ روستای این امور در شهرستان سنندج به طور کامل اصلاح وبهسازی شده است.

حسینی با تاکید بر اینکه همزمان با اجرای این طرح تیرهای فرسوده روستایی نیز تعویض ویا جابه جا شد، افزود:از ابتدای اجرای طرح تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار درحوزه برق شمال سنندج تاکنون کل شبکه شهری اصلاح وبه کابل خودنگهدار تبدیل شده است و روند اصلاح وبهینه سازی شبکه فرسوده روستایی نیز به صورت جدی تداوم دارد.

وی درپایان گفت : توسعه، اصلاح وتقویت زیرساخت های روستایی سبب تسریع مهاجرت معکوس به روستاها ورونق گرفتن بخش کشاورزی و دامداری در روستا می شودکه یکی از همین زیرساخت ها توسعه و اصلاح شبکه برق بخش روستایی است.

image_pdfimage_print