تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۱۴ فروردین ۱۴۰۰

مدیر توزیع برق شمال سنندج از اجرای پروژه طرح اصلاح وبهینه سازی شبکه سیمی روستاهای علی آباد-جنت بو-برودروویسر ازتوابع بخش کلاترزان سنندج از طریق تبدیل آن به کابل خود نگهدار بااعتباری بالغ بر 9 میلیارد و 500 میلیون ریال ازمحل اعتبارات داخلی شرکت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان  محمدآزادحسینی در تشریح این خبر گفت :بابهره برداری ازپروژه اصلاح وساماندهی وتبدیل شبکه این ۴روستا به کابل خودنگهداربخش عمده ای ازمشکلات روستاها شامل ضعف ولتاژ-فرسودگی شبکه وعدم تعادل بارفیدرها مرتفع گردید.

وی  بااشاره به اینکه دراین پروژه که به متراژ ۶کیلومترازکابل خودنگهدارباسطح مقطع مختلف استفاده شده اظهارداشت:افزایش ظرفیت پست هوایی ،احداث شبکه فشارضعیف به منظور فیدرگیری ،ساماندهی انشعابات وتعویض  پایه های فرسوده  برق وجایگزین آن هاباپایه های بتنی بعنوان اقدامات بعمل آمده دربهره برداری این طرح محسوب میشود.

حسینی درپایان خاطرنشان کرد:احداث سرخط جدیدجهت متعادل سازی بارشبکه ،تعویض وتبدیل چراغ های فرسوده  به پربازده باهدف روشنایی سطح روستاها ورفع اتصالات سست وهمچنین رفع کانونهای خطر ازدیگرفعالیتهای انجام شده دراین پروژه بشمارمی رود.

image_pdfimage_print