تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۷
تاریخ بروزرسانی: ۵ مهر ۱۴۰۲

عملکرد کلان شرکت سال ۱۴۰۲


ترتیب نمایش نام فایل اندازه بارگیری
۳عملکرد کلان شرکت سال ۱۳۹۳۰٫۱۵۵ KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/عملکرد-کلان-شرکت-سال-۱۳۹۳٫xls
5عملکرد کلان شرکت سال ۱۳۹۵۰٫۱۶۲ KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/عملکرد-کلان-شرکت-سال-۱۳۹۵٫xls
6عملکرد کلان شرکت سال ۱۳۹۶۰٫۱۶۲ KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/عملکرد-کلان-شرکت-سال-۱۳۹۶٫xls
7عملکرد کلان شرکت سال ۱۳۹۷۰٫۱۵۵ KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/عملکرد-کلان-شرکت-سال۱۳۹۷٫xls
4عملکرد کلان شرکت سال ۱۳۹۴۰٫۱۵۴ KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/عملکرد-کلان-شرکت-سال-۹۴٫xls
8عملکرد کلان شرکت سال ۱۳۹۸۰٫۱۴۸ KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2020/04/عملکرد-کلان-شرکت-سال-۱۳۹۸.xls
9عملکرد کلان شرکت سال ۱۳۹۹۰٫۱۴۶ KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/04/عملکرد-کلان-شرکت-سال-۱۳۹۹.xls
10عملکرد کلان شرکت سال ۱۴۰۰۰٫۱۴۷ KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/عملکرد-کلان-شرکت-سال-۱۴۰۰.xls
11عملکرد کلان شرکت سال ۱۴۰۱۰٫۱۴۷ KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2023/05/عملکرد-کلان-شرکت-سال-۱۴۰۱٫xls
1عملکرد کلان شرکت سال ۱۳۹۱۰٫۱۳۶ KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2023/09/amalkarde-kalan-1391year.xls
2عملکرد کلان شرکت سال ۱۳۹۲۰٫۱۴۸ KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2023/09/amalkard-1392y.xls
14عملکرد کلان شرکت سال ۱۴۰۲۰٫۱۳۹ KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2024/03/rep1402-9.xls


image_pdfimage_print