تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۷
تاریخ بروزرسانی: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

عملکرد کلان شرکت سال ۱۴۰۱


ترتیب نمایش نام فایل اندازه بارگیری
1عملکرد کلان شرکت سال ۱۳۹۱0.136 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/عملکرد-کلان-شرکت-سال-1391.xls
2عملکرد کلان شرکت سال ۱۳۹۲0.148 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/عملکرد-کلان-شرکت-سال-1392.xls
3عملکرد کلان شرکت سال ۱۳۹۳0.155 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/عملکرد-کلان-شرکت-سال-1393.xls
5عملکرد کلان شرکت سال ۱۳۹۵0.162 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/عملکرد-کلان-شرکت-سال-1395.xls
6عملکرد کلان شرکت سال ۱۳۹۶0.162 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/عملکرد-کلان-شرکت-سال-1396.xls
7عملکرد کلان شرکت سال ۱۳۹۷0.155 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/عملکرد-کلان-شرکت-سال1397.xls
4عملکرد کلان شرکت سال ۱۳۹۴0.154 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/عملکرد-کلان-شرکت-سال-94.xls
8عملکرد کلان شرکت سال ۱۳۹۸0.148 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2020/04/عملکرد-کلان-شرکت-سال-۱۳۹۸.xls
9عملکرد کلان شرکت سال ۱۳۹۹0.146 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/04/عملکرد-کلان-شرکت-سال-۱۳۹۹.xls
10عملکرد کلان شرکت سال ۱۴۰۰0.147 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/04/عملکرد-کلان-شرکت-سال-۱۴۰۰.xls
11عملکرد کلان شرکت سال ۱۴۰۱0.147 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2023/05/عملکرد-کلان-شرکت-سال-۱۴۰1.xls
12عملکرد کلان شرکت سال ۱۴۰۲0.146 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2023/05/عملکرد-کلان-شرکت-سال-۱۴۰۲.xls


image_pdfimage_print