تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۷
تاریخ بروزرسانی: ۵ مرداد ۱۳۹۸


ترتیب نمایش نام فایل اندازه بارگیری
1عملکرد کلان شرکت سال ۱۳۹۱0.136 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/عملکرد-کلان-شرکت-سال-1391.xls
2عملکرد کلان شرکت سال ۱۳۹۲0.148 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/عملکرد-کلان-شرکت-سال-1392.xls
3عملکرد کلان شرکت سال ۱۳۹۳0.155 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/عملکرد-کلان-شرکت-سال-1393.xls
5عملکرد کلان شرکت سال ۱۳۹۵0.162 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/عملکرد-کلان-شرکت-سال-1395.xls
6عملکرد کلان شرکت سال ۱۳۹۶0.162 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/عملکرد-کلان-شرکت-سال-1396.xls
7عملکرد کلان شرکت سال ۱۳۹۷0.155 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/عملکرد-کلان-شرکت-سال1397.xls
4عملکرد کلان شرکت سال ۹۴0.154 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/عملکرد-کلان-شرکت-سال-94.xls
8عملکرد کلان شرکت سال ۱۳۹۸0.148 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2020/04/عملکرد-کلان-شرکت-سال-۱۳۹۸.xls
9عملکرد کلان شرکت سال ۱۳۹۹0.146 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/04/عملکرد-کلان-شرکت-سال-۱۳۹۹.xls
10عملکرد کلان شرکت سال ۱۴۰۰0.146 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/12/عملکرد-کلان-شرکت-سال-۱۴۰۰.xls


image_pdfimage_print