تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۵ مرداد ۱۳۹۹

شركت توزیع نیروی برق استان کردستان در نظر دارد از شرکتهای خدمات مشاوره و سایر شرکتهایی که تجربه کاری در پروژه های مشاوره در خصوص کاهش پیک مشترکین برق دارند، براي انجام خدمات اجرایی طرح افزایش مشارکت مشترکین برق خانگی و تجاری در کاهش پیک و پاسخگویی بار دعوت به همکاری نماید. شرکتهای فوق می توانند اسناد ارزيابي كيفي را از تاريخ درج فراخوان روز سه شنبه تاريخ 99/02/30 به مدت 5 روز كاري تا روز یکشنبه تاريخ 99/03/04 با مراجعه به سایت شرکت به نشانی http://kurdelectric.ir/ دریافت نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۴ ) روز  شنبه  مورخ ۹۹/۰۳/۱۰ و نشانی تحویل اسناد:  شرکت توزیع نیروی برق نیروی برق استان کردستان می باشد.

این آگهی به منظور ارزیابی کیفی انتشار یافته و پس از ارزیابی از متقاضیان واجد شرایط طی مراحل بعدی دعوت بعمل خواهد آورد. ضمناً در قبال ارائه مدارک ارزیابی وجهی دریافت نخواهد شد.به مدارک و اسناد فاقد امضاء، مخدوش، غیر مستند، و مدارکی که بعد از انقضاء مهلت قید شده در آگهی واصل شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است ارائه مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان جهت دعوت به ارائه پیشنهاد ایجاد نخواهد کرد.

 

                     

           شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

image_pdfimage_print