ترتیب نمایش نام فایل اندازه بارگیری
20برگ پوششى فرمها0.196 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/برگ-پوششى-فرمها.doc
21برگه خلاصه بررسى گزارش نهایى پروژه0.039 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/برگه-خلاصه-بررسى-گزارش-نهايى-پروژه.doc
19برگه خلاصه پروژه0.052 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/برگه-خلاصه-پروژه.doc
18جدول (نوع پروژه) _ ( روش ارزیابی اقتصادی )0.266 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/جدول-نوع-پروژه-_-روش-ارزيابي-اقتصادي-.pdf
17جدول اقلام منافع و نحوه محاسبه آن0.311 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/جدول-اقلام-منافع-و-نحوه-محاسبه-آن.pdf
16جدول ضرایب ثابت0.208 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/جدول-ضرايب-ثابت.pdf
14جدول فاکتورها ( با نرخ بهره ۵۱۵% )0.225 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/جدول-فاكتورها-با-نرخ-بهره-515-.pdf
15جدول مدت حیات یا عمر تکنولوژی(n)0.197 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/جدول-مدت-حيات-يا-عمر-تكنولوژيn.pdf
13جدول نوع پروژه – اقلام منافع0.209 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/جدول-نوع-پروژه-اقلام-منافع.pdf
12فرم اظهار نظر کارشناسى تعریف پروژه0.066 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/فرم-اظهار-نظر-كارشناسى-تعريف-پروژه.doc
11فرم اظهار نظر کارشناسى گزارش نهایى پروژه0.063 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/فرم-اظهار-نظر-كارشناسى-گزارش-نهايى-پروژه.doc
9فرم تفصیلی تعریف پرژه0.314 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/فرم-تفصیلی-تعریف-پرژه.doc
10فرم ثبت نتایج و کاربردهاى حاصل از انجام پروژه هاى تحقیقاتى0.027 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/فرم-ثبت-نتايج-و-كاربردهاى-حاصل-از-انجام-پروژه-هاى-تحقيقاتى.doc
22فرم خلاصه نتایج پروژه پایان یافته0.034 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/فرم-خلاصه-نتايج-پروژه-پايان-يافته.doc
8فرم دو صفحه ای تعریف پروژه0.056 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/فرم-دو-صفحه-ای-تعريف-پروژه.doc
7فرم گزارش پیشرفت پروژه تحقیقاتى0.042 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/فرم-گزارش-پيشرفت-پروژه-تحقيقاتى.doc
6فرم گزارش مرحله اى پروژه تحقیقاتى0.038 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/فرم-گزارش-مرحله-اى-پروژه-تحقيقاتى.doc
5فرم محاسبات منافع پروژه0.049 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/فرم-محاسبات-منافع-پروژه.doc
4فرم محاسبات هزینه هاى پروژه0.052 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/فرم-محاسبات-هزينه-هاى-پروژه.doc
3فرم محاسبه شاخص اقتصادی پروژه0.049 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/فرم-محاسبه-شاخص-اقتصادي-پروژه.doc
2گزارش پیشرفت کار سه ماهه پروژه تحقیقاتى0.039 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/گزارش-پيشرفت-كار-سه-ماهه-پروژه-تحقيقاتى.doc
1RFP فرم0.054 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2020/07/RFP-فرم.xlsx


image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۸
تاریخ بروزرسانی: ۲۱ دی ۱۳۹۹