تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۷
تاریخ بروزرسانی: ۲۱ دی ۱۳۹۹

ترتیب نمایش نام فایل اندازه بارگیری
دستورالعمل بازدید ، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف زمینی0.140 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/دستورالعمل-بازديد-،-نگهداری-و-تعميرات-پيشگيرانه-شبکه-فشار-متوسط-و-فشار-ضعيف-زمينی.pdf
دستورالعمل بازدید ، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف زمینی0.240 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/دستورالعمل-بازديد-،-نگهداری-و-تعميرات-پيشگيرانه-شبکه-فشار-متوسط-و-فشار-ضعيف-زميني.pdf
فرم بازدید ، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه فشار متوسط زمینی0.113 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/فرم-بازديد-،-نگهداری-و-تعميرات-پيشگيرانه-شبکه-فشار-متوسط-زمينی.pdf
فرم بازدید ، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه فشارضعیف زمینی0.118 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/فرم-بازديد-،-نگهداری-و-تعميرات-پيشگيرانه-شبکه-فشارضعيف-زمينی.pdf
انتخاب گزینه مشترکین صنعتی۱۰-۱-۹۹0.057 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2020/03/انتخاب-گزينه-مشترکین-صنعتي10-1-99.docx
انتخاب گزینه مشترکین کشاورزی۱۰-۱-۹۹0.054 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2020/03/انتخاب-گزينه-مشتركين-كشاورزي10-1-99.docx


image_pdfimage_print