ترتیب نمایش نام فایل اندازه بارگیری
100010220تیر چوبی ۱۲متری کلاس ۱2.957 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/تير-چوبي-12متري-كلاس-1.pdf
100010222تیر چوبی ۱۲متری کلاس ۳2.957 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/تير-چوبي-12متري-كلاس-3.pdf
100010225تیر چوبی ۱۵ متری کلاس ۲2.957 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/تير-چوبي-15-متري-كلاس-2.pdf
100010223تیر چوبی۱۲ متری کلاس۴2.957 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/تير-چوبي12-متري-كلاس4.pdf
100010224تیر چوبی۱۵ متری کلاس ۱2.957 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/تير-چوبي15-متري-كلاس-1.pdf
100010216تیر چوبی ۹ متری کلاس ۱2.957 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/تير-چوبي-9-متري-كلاس-1.pdf
100010218تیر چوبی ۹ متری کلاس ۳2.957 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/تير-چوبي-9-متري-كلاس-3.pdf
100010217تیر چوبی ۹ متری کلاس۲2.957 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/تير-چوبي-9-متري-كلاس2.pdf
100010219تیر چوبی ۹ متری کلاس۴2.957 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/تير-چوبي-9-متري-كلاس4.pdf
100010221تیر چوبی ۱۲ متری کلاس۲2.957 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/تير-چوبي-12-متري-كلاس2.pdf
260010600پانل ۱۷۵ وات0.155 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/پانل-175-وات-.pdf
260010402اینورتر ۲KW0.155 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/اينورتر-2KW.pdf
260010656شارژ کنترلر ۶۰A0.155 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/شارژ-كنترلر-60A.pdf
240010007بنتونیت0.052 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/بنتونيت.jpg
210010994آچار ترکمتردار0.497 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/آچار-ترکمتردار.pdf
200010671سیستم MOF هوایی0.024 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/سيستم-MOF-هوايي.doc
200010655سکوی کات اوت و برقگیر تک پایه0.097 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/سكوي-كات-اوت-و-برقگير-تك-پايه.docx
200010650برقگیرپلیمری ‌-تکی1.902 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/برقگيرپليمري-‌-تكی.rar
200010583بست کمربندی ۳۰سانتیمتر0.010 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/بست-كمربندي-30سانتيمتر.docx
160010510اسپیسر۲۰KV0.049 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/اسپيسر20KV.pdf
160010402تسمه‌ دایاق‌0.083 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/تسمه‌-داياق‌.rar
160010303پایه‌مقره ‌راس‌تیر۷۰سانت سیلیکونی‌0.087 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/پايه‌مقره-‌راس‌تير70سانت-سيليكوني‌.rar
110010674ترانس‌ولتاژ ۲۰۰۰۰۲۲۰0.014 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/ترانس‌ولتاژ-20000220.docx
140010708پیچ و مهره دم خوکی۲۵۰۱۶0.063 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/پيچ-و-مهره-دم-خوكي25016.pdf
140010707پیچ ومهره دم خوکی ۳۰۰۱۶0.063 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/پيچ-ومهره-دم-خوكي-30016.pdf
140010701‌پیچ‌ومهره دم خوکی ۳۰۰۱۴0.063 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/‌پيچ‌ومهره-دم-خوكي-30014.pdf
140010705‌پیچ‌ومهره دم خوکی ۳۵۰۱۴0.063 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/‌پيچ‌ومهره-دم-خوكي-35014.pdf
140010706‌پیچ‌ومهره دم خوکی ۳۵۰۱۶0.063 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/‌پيچ‌ومهره-دم-خوكي-35016.pdf
110010043ترانسفورماتور خشک رزینی ۵۰۰KVA4.682 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/ترانسفورماتور-خشك-رزيني-500KVA.pdf
110010044ترانسفورماتور خشک رزینی ۶۳۰KVA4.682 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/ترانسفورماتور-خشك-رزيني-630KVA.pdf
110010045ترانسفورماتور خشک رزینی ۸۰۰KVA4.682 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/ترانسفورماتور-خشك-رزيني-800KVA.pdf
110010046ترانسفورماتور خشک رزینی ۱۰۰۰KVA4.682 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/ترانسفورماتور-خشك-رزيني-1000KVA.pdf
110010047ترانسفورماتور خشک رزینی ۱۲۵۰KVA4.682 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/ترانسفورماتور-خشك-رزيني-1250KVA.pdf
180010501المنت‌فیوز ۱A‌0.387 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/المنت‌فيوز-1A‌.rar
180010502المنت‌فیوز ۲A0.387 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/المنت‌فيوز-2A.rar
180010503المنت‌فیوز ۳A0.387 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/المنت‌فيوز-3A-.rar
180010506المنت‌فیوز ۴A0.387 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/المنت‌فيوز-4A-.rar
180010509المنت‌فیوز ۵A0.387 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/المنت‌فيوز-5A.rar
180010512المنت‌فیوز ۶A‌0.387 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/المنت‌فيوز-6A‌.rar
180010515المنت‌فیوز ۸A0.387 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/المنت‌فيوز-8A-.rar
180010518المنت‌فیوز ۱۰A0.387 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/المنت‌فيوز-10A.rar
180010521المنت‌فیوز ۱۲A0.387 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/المنت‌فيوز-12A.rar
180010524المنت‌فیوز ‌۱۵A0.387 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/المنت‌فيوز-‌15A.rar
180010527المنت‌فیوز ۱۶A0.387 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/المنت‌فيوز-16A-.rar
180010530المنت‌فیوز ۲۰A‌0.387 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/المنت‌فيوز-20A‌.rar
180010533المنت‌فیوز ۲۵A0.387 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/المنت‌فيوز-25A-.rar
180010536المنت‌فیوز ۳۰A0.387 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/المنت‌فيوز-30A.rar
180010540المنت‌فیوز ۴۰A‌0.387 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/المنت‌فيوز-40A‌.rar
180010542المنت‌فیوز ۶۵A ‌0.387 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/المنت‌فيوز-65A-‌.rar
180010545المنت‌فیوز ۸۰A0.387 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/المنت‌فيوز-80A.rar
180010548المنت‌فیوز ۱۰۰A‌0.387 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/المنت‌فيوز-100A‌.rar
180010540المنت فیوز ۵۰A0.387 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/المنت-فيوز-50A.rar
170010320پلمپ برق کردستان0.781 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/پلمپ-برق-كردستان-1.pdf
170010340پلمپ ‌تست‌مجددکنتور0.781 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/پلمپ-‌تست‌مجددكنتور-1.pdf
170010330پلمپ فیوز انشعاب جدید دیماندی0.781 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/پلمپ-فيوز-انشعاب-جديد-ديماندي-1.pdf
170010325پلمپ فیوز انشعاب جدید0.781 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/پلمپ-فيوز-انشعاب-جديد-1.pdf
170010335پلمپ فیوز حفاظت کنتور0.781 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/پلمپ-فيوز-حفاظت-كنتور-1.pdf
170010301پلمپ‌ انشعاب جدید0.781 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/پلمپ‌-انشعاب-جديد-1.pdf
170010305پلمپ انشعاب روستایی0.781 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/پلمپ-انشعاب-روستايي-1.pdf
170010310پلمپ انشعاب معابر0.781 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/پلمپ-انشعاب-معابر-1.pdf
170010315پلمپ‌ انشعابات جدید دیماندی0.781 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/پلمپ‌-انشعابات-جديد-ديماندي-1.pdf
110010033ترانسفورماتور ۳۱۵KVAکم تلفات AB4.105 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/ترانسفورماتور-315KVAکم-تلفات-AB.rar
110010034ترانسفورماتور ۴۰۰KVAکم تلفات AB4.105 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/ترانسفورماتور-400KVAکم-تلفات-AB.rar
110010035ترانسفورماتور ۵۰۰KVAکم تلفات AB4.105 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/ترانسفورماتور-500KVAکم-تلفات-AB.rar
110010036ترانسفورماتور ۶۳۰KVAکم تلفات AB4.105 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/ترانسفورماتور-630KVAکم-تلفات-AB.rar
110010037ترانسفورماتور ۸۰۰KVAکم تلفات AB4.105 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/ترانسفورماتور-800KVAکم-تلفات-AB.rar
110010038ترانسفورماتور ۱۰۰۰KVAکم تلفات AB4.105 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/ترانسفورماتور-1000KVAکم-تلفات-AB.rar
110010041ترانسفورماتور ۱۲۵۰KVAکم تلفات AB4.105 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/ترانسفورماتور-1250KVAکم-تلفات-AB.rar
110010021ترانسفورماتور ۱۵KVAسه فازکم تلفات AB4.105 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/ترانسفورماتور-15KVAسه-فازکم-تلفات-AB.rar
110010023ترانسفورماتور ۲۵KVAسه فازکم تلفات AB4.105 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/ترانسفورماتور-25KVAسه-فازکم-تلفات-AB.rar
110010024ترانسفورماتور ۵۰KVAکم تلفات AB4.105 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/ترانسفورماتور-50KVAکم-تلفات-AB.rar
110010025ترانسفورماتور ۷۵KVAکم تلفات AB4.105 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/ترانسفورماتور-75KVAکم-تلفات-AB.rar
110010026ترانسفورماتور ۱۰۰KVAکم تلفات AB4.105 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/ترانسفورماتور-100KVAکم-تلفات-AB.rar
110010027ترانسفورماتور ۱۲۵KVAکم تلفات AB4.105 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/ترانسفورماتور-125KVAکم-تلفات-AB.rar
110010028ترانسفورماتور ۱۶۰KVAکم تلفات AB4.105 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/ترانسفورماتور-160KVAکم-تلفات-AB.rar
110010029ترانسفورماتور ۲۰۰KVAکم تلفات AB4.105 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/ترانسفورماتور-200KVAکم-تلفات-AB.rar
110010032ترانسفورماتور ۲۵۰KVAکم تلفات AB4.105 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/ترانسفورماتور-250KVAکم-تلفات-AB.rar


image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۷
تاریخ بروزرسانی: ۲۱ دی ۱۳۹۹