تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۱۳ تیر ۱۴۰۰

کسب رتبه برتردرزمینه وصول مطالبات درتوزیع برق سنندج

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان محمدسعیدسلطانی ازکسب رتبه اول وصول مطالبات درسه ماهه اول سال جاری خبردادوگفت:بابکارگیری روشهای نوین واستفاده ازظرفیت های قانونی موفق به وصول ۹۲/۹۲مطالبات دراموربرق جنوب و۶۳/۷۹درصدی مطالبات دراموربرق شمال وکسب رتبه اول دربین ۱۰شهرستان تابعه شدیم که این امرسبب شدتاشاخص رشد۱۸/۶درصدی وصول درسه ماهه جاری نسبت به سال ۹۹ارتقایابد.

وی بابیان اینکه برنامه شرکت برای وصول مطالبات استفاده حداکثری ازظرفیت پیمانکارطرف قرارداداست که درابتدا به صورت اخطارودرنهایت استفاده ازابزارقطع جریان برق با مشترکان بدحساب برخوردمی شودافزود:عمده ترین مشترکانی که درپرداخت به موقع صورتحساب کوتاهی می کننداکثرا مشترکان اداری ،تجاری وخانگی هستند.

مدیرتوزیع برق سنندج در ادامه خاطرنشان کرد :تعیین هدف بلندمدت سالانه وکوتاه مدت ماهانه برای دواموروپایش عملکردماهیانه  وهفتگی وصول بطورمستمر،ارسال پیامک های اخطارقطع برای مشترکین دردوره های متوالی (بسته ویاعدم پرداخت) ،نصب برچسب مشخصات کنتوربرای دستیابی سریعتر به مشخصات صورتحساب واستفاده ازدستگاههای نظارتی وحاکمیتی مانندفرمانداری جهت وصول ازسازمانها بدهکارازدیگراهداف تعیین شده برای وصول مطالبات بود.

وی در ادامه باتوجه به اینکه پرداخت به موقع هزینه برق مصرفی درخدمت رسانی بهتروتوسعه شبکه های توزیع برق اثربسزایی داردتصریح کرد:مشترکین عزیزهرچه سریعترنسبت به پرداخت بدهی خوداقدام کنندویاری رسان توزیع  برق کردستان درخدمت رسانی هرچه بهترباشند.

سلطانی در پایان گفت: بطورمیانگین ۳/۸۶درصدمطالبات برق دردو امور شمال و جنوب وصول شده و نیاز است جهت ارتقا شبکه توزیع بقیه مطالبات نیازمند همکاری سازمانها و ارگانها ومردم هستیم.

image_pdfimage_print