تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۵ مرداد ۱۳۹۹

مدیر توزیع برق شهرستان قروه از جابه جایی، اصلاح و رفع حریم شبکه در نقاط معضل دار شهرستان قروه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان فرهاد میمنت آبادی در تصریح این خبر گفت: در راستای رفع نقاط معضل دار و حــــــریم شبکـه و جلوگیری از بروز خسارت جانی و مالی به شهروندان و حفاظت از تاسیسات و تجهیزات توزیع برق شهرستان ، اصلاح ساختار شبکه برق در نقـــاط دارای مشکــــی سطح شهر قروه رفع حریم شد.

وی در ادامه افزود : در سال ۹۸ و در راستای صیانت از حریم تاسیسات الکتریکی طرح اصلاح و جابجایی شبکه برقو در پی بازدید و شناســـایی نقاط حادثــــه خیز و خطر آفرین، نسبت به اصلاح ساختار شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط در معابر اصلی سطح شهرها و روستاها اقدام و  در این پروژه اصلاح ۱۵۰ نقطــه از شبکــــه فشار متوسط و ضعیف هوایی در قالب دستورکارهای مختلف، ساختمان های غیرمسکونی از حریم خارج شدند، کـــه اعتبارایـن پروژه بالغ بر۷ میلیارد و  ۳۰۷ میلیون ریال انجام گردید.

میمنت آبادی با اشاره به گسترش ساخت و سازها اذعان داشت: امروزه به دلیل گسـترش ساخت و سازها و نیـاز به خدمات متناسب از جملــــــه بهره منـــــدی از انـرژی برق، خطـوط انتقال و توزیـع برق در هـر مکانی قابل مشـاهده اسـت، از این رو با توجه گسـترش و توسـعه روزافـزون این تاسیسـات، نیــــاز به وجود قوانیـن و مقرراتی در جهت سـازماندهی ایـن امور و رعایت مسـایل فنـی ، ایمنی و…، ضروری اسـت، یکـی از این مقررات، پیش بینی حریم در اطراف تاسیسـات و خطــــوط شـبکه برق اسـت، در واقع، سـالیانه با نقض ایـن حریم، خطرات و زیان های بسـیاری بر افراد سـاکن در این مناطق و شـرکت هـای برق تحمیل می شـود.

مدیر توزیع برق شهرستان قروه در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که ارگان ها و نهادهای صادر کننده مجوز مرتبط در زمینه ساخت و ساز قبل از هرگونه عملیات ساختمانی ضمن رعایت موضوع و آگاهی دادن به مالکـــان نسبت به انجام استعلام از مدیریت توزیع برق  اقدام نموده تا در آینده علاوه بر تحمیل هزینه مادی شاهد خسارات جانی ناشی از عدم رعایت حریم الکتریکی برق نباشیم.

image_pdfimage_print