تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
تاریخ بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۳۹۸


جدول شماره یک

هزینه های برقراری انشعاب برق متقاضیان با قدرت کمتر از ۳۰کیلووات

هزینه ها به ازای هر انشعاب ۲۵آمپر تکفاز (اعم از متقاضیان واقع در سطح و یا ارتفاع )به ریال

انشعابها و مناطق مشمول هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق (۱) سرشکن نیرورسانی *+ قدرالسهم زمین (۲)** جمع کل
انشعابهای غیر خانگی روستایی و کلیه انشعابها در محدوده خدمات شهری و سایر مناطق کشور ۱۷۸۷۰۰۰ ۱۵۰۵۰۰۰۰ ۱۶۸۳۷۰۰۰
انشعابهای خانگی روستایی ۱۷۸۷۰۰۰ ۳۱۷۳۰۰۰ ۴۹۶۰۰۰۰
متقاضیان خانگی روستایی تا ۲۵آمپر تکفاز از این معافیت استفاده خواهند کرد و متقاضیانی که در فاصله بیش از ۲۰۰متر از شبکه فشار ضعیف قراردارند نسبت به مازاد ۲۰۰متر بایستی هزینه مربوطه را پرداخت و یا نسبت به احداث شبکه در فاصله مازاد بر ۲۰۰متر اقدام نمایند . متقاضیان با قدرت بیشتر از ۲۵امپر تکفاز نسبت به مازاد قدرت درخواستی مشابه سایر متقاضیان تامین برق خواهند شد.
* سرشکن نیرورسانی مشمول هزینه خط سرویس نیز میباشد
**هزینه لوازم اندازه گیری به عهده متقاضی میباشد و نحوه تعیین این هزینه مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شرکت توانیر ابلاغ میگردد
image_pdfimage_print