تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
تاریخ بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۳۹۸


جدول شماره یک هزینه های انشعاب

هزینه های برقراری انشعاب برق متقاضیان (اعم از متقاضیان واقع در سطح یا در ارتفاع)آمپری با قدرت کمتر از ۳۰کیلووات (به ریال)

انشعابات و مناطق مشمول قدرت انشعاب هزینه های عمومی برقراری انشعاب (۱) سرشکن نیرورسانی +قدرالسهم زمین(۲) هزینه های لوازم اندازه گیری جمع کل هزینه ها چگونگی محاسبه هزینه ها
انشعابهای غیر خانگی روستایی وکلیه انشعابات در محدوده خدمات شهری ۲۵آمپر تکفاز ۱۷۸۷۰۰۰ ۱۵۰۵۰۰۰۰ ۱۸۸۷۰۰۰ ۱۸۷۲۴۰۰۰ *
۳۲آمپر تکفاز ۲۲۸۷۳۶۰ ۱۹۲۶۴۰۰۰ ۱۸۸۷۰۰۰ ۲۳۴۳۸۳۶۰ (۱۷۸۷۰۰۰/۲۵*۳۲)+(۱۵۰۵۰۰۰۰/۲۵*۳۲)
۲۵آمپر سه فاز ۵۳۶۱۰۰۰ ۴۵۱۵۰۰۰۰ ۵۴۱۰۰۰۰ ۵۵۹۲۱۰۰۰ (۱۷۸۷۰۰۰/۲۵*۲۵*۳)+(۱۵۰۵۰۰۰۰/۲۵*۲۵*۳)
۳۲آمپر سه فاز ۶۸۶۲۰۸۰ ۵۷۷۹۲۰۰۰ ۵۴۱۰۰۰۰ ۷۰۰۶۴۰۸۰ (۱۷۸۷۰۰۰/۲۵*۳۲*۳)+(۱۵۰۵۰۰۰۰/۲۵*۳۲*۳)
انشعابهای خانگی روستایی ۲۵آمپر تکفاز ۱۷۸۷۰۰۰ ۳۱۷۳۰۰۰ ۱۸۸۷۰۰۰ ۶۸۴۷۰۰۰ **
انشعابهای خانگی روستایی ۱۵آمپر تکفاز ۱۰۷۲۲۰۰ ۱۹۰۳۸۰۰ ۱۸۸۷۰۰۰ ۴۸۶۳۰۰۰
کلیه انشعابات خارج محدوده خدمات شهری و روستایی از شبکه موجود(***) ۲۵آمپر تکفاز ۱۷۸۷۰۰۰ ۱۵۰۵۰۰۰۰ ۱۸۸۷۰۰۰ ۱۸۷۲۴۰۰۰
۳۲آمپر تکفاز ۲۲۸۷۳۶۰ ۱۹۲۶۴۰۰۰ ۱۸۸۷۰۰۰ ۲۳۴۳۸۳۶۰ (۱۷۸۷۰۰۰/۲۵*۳۲)+(۱۵۰۵۰۰۰۰/۲۵*۳۲)
۲۵آمپر سه فاز ۵۳۶۱۰۰۰ ۴۵۱۵۰۰۰۰ ۵۴۱۰۰۰۰ ۵۵۹۲۱۰۰۰ (۱۷۸۷۰۰۰/۲۵*۲۵*۳)+(۱۵۰۵۰۰۰۰/۲۵*۲۵*۳)
۳۲آمپر سه فاز ۶۸۶۲۰۸۰ ۵۷۷۹۲۰۰۰ ۵۴۱۰۰۰۰ ۷۰۰۶۴۰۸۰ (۱۷۸۷۰۰۰/۲۵*۳۲*۳)+(۱۵۰۵۰۰۰۰/۲۵*۳۲*۳)
متقاضیان خانگی روستایی تا ۲۵آمپر تکفاز از این معافیت استفاده خواهند کرد و متقاضیانی که در فاصله بیش از ۲۰۰متر از شبکه فشار ضعیف قراردارند نسبت به مازاد ۲۰۰متر بایستی هزینه مربوطه را پرداخت و یا نسبت به احداث شبکه در فاصله مازاد بر ۲۰۰متر اقدام نمایند . متقاضیان با قدرت بیشتر از ۲۵امپر تکفاز نسبت به مازاد قدرت درخواستی مشابه سایر متقاضیان تامین برق خواهند شد.(**)
در صورتی که واگذاری انشعاب نیاز به احداث شبکه توسط متقاضی داشته باشد متقاضی از پرداخت ستون دوم هزینه ها شامل سرشکن نیرورسانی +قدرالسهم زمین معاف میباشد(***)
 سرشکن نیرورسانی مشمول هزینه خط سرویس نیز میباشد
هزینه لوازم اندازه گیری به عهده متقاضی میباشد و نحوه تعیین این هزینه مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شرکت توانیر ابلاغ میگردد
image_pdfimage_print