تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸
تاریخ بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۳۹۸

پایش وارزیابی مدیریت مصرف ادارات درتابستان 98 درسنندج باموفقیت پایان یافت.

به گزارش روابط عمومی  شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان  محمدسعیدسلطانی  عنوان کرد و گفت:کمیته پایش نظارت  برق شهرستان سنندج باهدف ارزیابی ؛ممیزی ومدیریت مصرف ادارات درساعات اوج مصرف  وپی گیری محورابلاغی ازسوی شرکت توانیرمبنی برکاهش مصرف درادارات  فعالیت خودراازاوایل تابستان آغازکرد.

سلطانی در ادامه تشریح کرد: با تنظیم حداقل دمای ۲۵درجه سانتی گراددمای محیط کارادارات درمدت زمان کاراداری  و با اطمینان ازبه مدارآمدن دیزل ژنراتورازساعت ۱۲تا ۱۶واصلاح روشنایی محیط کارازجمله  مواردارزیابی کمیته عنوان شدوبراین اساس باتشکیل ۴تیم ارزیاب نسبت به بازدیدهای میدانی ازمحل ادارات موردنظراقدام وهمزمان وضعیت بارمصرفی مشترکین ازنظرمیزان مصرف انرژی کنترل شد.

وی درادامه بابیان اینکه بیش از۳۰اداره وسازمان پایش وارزیابی مدیریت مصرف درآن انجام شدافزود:سازمانها تاحدودی همکاری خوبی درزمینه ارزیابی مدیریت مصرف داشتندوبازدیدها درسه مرحله وتاپایان شهریورماه ادامه داشت.

وی بااشاره به همکاری  نکردن برخی ازسازمانها وادارات درخصوص مواردابلاغ شده گفت:ابتدااخطارلازم به ادارات ارسال شد وپس ازبازدیدمجدد ،نتایج بدست آمده به مراجع ذیصلاح ارسال وبراساس مجوزاخذشده ، محدودیت درمصرف برق برای سازمان ها و دستگاههای اداری فوق اعلام شد.

وی درپایان گفت:ادارات نقش مهمی درفرهنگ سازی مدیریت مصرف درجامعه دارندوبایدالگوی مناسبی  درزمینه اصلاح الگوی مصرف انرژ ی برق باشند.

image_pdfimage_print