تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان هیوا خرم  در تشریح این خبرگفت: آن دسته از مشترکان برق که اقامت آنان درروستاهاصرفا درفصول بهار وتابستان وبه منظورانجام فعالیتهای کشاورزی وباغداری است وبا اتمام کارزراعت مجددا به محل سکونت گاه اصلی خوددرشهرمراجعه می کنند، به منظورپیش گیری ازقطع برق مشترکان بدهکارومشکلات ناشی از آن ، این عزیزان حداکثرتاپایان شهریورماه سال جاری کارکردکنتوربرق واحدمسکونی یاانشعاب خانه باغ ویاکشاورزی خودرادرروستایادداشت نموده سپس بامراجعه به یکی از دفاترپیش خوان نسبت به صدورقبض دوره وتسویه کامل بدهی برق خوداقدام نمایند.

وی درادامه افزود: روستاهایی که هنوزتکخوانی نشده اندتسویه حساب برق مصرفی از طریق شورا یا نماینده برق آن روستا انجام می گیرد.

معاونت فروش وخدمات مشترکین در ادامه یادآورشد: درصورت عدم پرداخت بهای برق مصرفی بیش از یک دوره واحدخدمات مشترکین هرشهرستان ناگریز است علی الرغم میل باطنی براساس بند ج ماده ۴-۵۰-۱آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب ۱۵/۷/۷۵هیئت محترم وزیران می توانند نسبت به قطع انشعابات بدهکار اقدام نماید.

وی درپایان گفت: وصل مجدد انشعابات برق قطع شده منوط به تسویه کامل بدهی وپرداخت هزینه قطع و وصل می باشد. شایان ذکراست پرداخت به موقع قبوض برق توسط مشترکان باعث افزایش خدمات بیشتر به مردم واجرای به موقع طرخ های برقرسانی دراین استان میشود.

image_pdfimage_print