تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۷
تاریخ بروزرسانی: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱


ترتیب نمایش نام فایل اندازه بارگیری
3کارنامه عملکرد سالانه ۱۳۹۲20.238 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/کارنامه-عملکرد-سالانه-1392.pdf
4کارنامه عملکرد سالانه ۱۳۹۳14.172 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/کارنامه-عملکرد-سالانه-1393.pdf
5کارنامه عملکرد سالانه ۱۳۹۴12.352 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/کارنامه-عملکرد-سالانه-1394.pdf
6کارنامه عملکرد سالانه ۱۳۹۵16.058 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/کارنامه-عملکرد-سالانه-1395.pdf
7کارنامه عملکرد سالانه ۱۳۹۶16.556 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/کارنامه-عملکرد-سالانه-1396.pdf
1کارنامه عملکرد سالانه ۱۳۹۰32.373 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/كارنامه-عملکرد-سالانه-1390.pdf
0کارنامه عملکرد سالانه ۱۳۹۱34.330 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/كارنامه-عملکرد-سالانه-1391.xlsx.pdf
8کارنامه عملکرد سالانه ۱۳۹۷8.698 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/10/کارنامه-عملکرد-سالانه-1397.pdf
9کارنامه عملکرد سالانه ۱۳۹۸7.132 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2020/11/کارنامه-عملکرد-سالانه-۱۳۹۸.pdf
10کارنامه عملکرد سالانه ۱۳۹۹10.540 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/11/کارنامه-عملکرد-سالانه-۱۳۹9.pdf
11کارنامه عملکرد سالانه ۱۴۰۰٫pptx5.605 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/10/كارنامه-عملكرد-سالانه-1400.pptx.pdf
12کارنامه عملکرد سالانه ۱۴۰۱17.629 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2023/10/karname-amalkard-salane-1401.pdf


image_pdfimage_print