تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۱۶ فروردین ۱۴۰۰

گامی بلند درزمینه کاهش تلفات و ساماندهی شبکه توزیع برق شهرستان سنندج/کل شبکه برقرسانی شهرک زاگرس این شهرستان به کابل خودنگهدارتجهیزشد

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان اسعد خالدی مدیر توزیع برق جنوب سنندج در تشریح این خبر گفت:بااجرای پروژه جمع آوری شبکه سیمی شهرک زاگرس وتعویض آن باکابل خودنگهداردرحجمی به وسعت ۱۰کیلومتر، با اعتباری بالغ بر ۴ میلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال ،گام بلندی درزمینه کاهش تلفات وساماندهی شبکه توزیع برق  این شهرک پرجمعیت برداشته شد.

وی  با بیان اینکه می توان بابهره گیری ازکابل خودنگهدارمقدار۱۸کیلومتر شبکه درسال ۹۹احداث شده اضافه کردو گفت: بهینه سازی ۱۳۰کیلومترشبکه توزیع برق ازدیگرفعالیتهای اجراشده محسوب میشود.

وی درادامه افزود: نصب  پایه  های بتنی فشارضعیف باهدف تعویض پایه های فرسوده وساماندهی معابرتعریض شده وهمچنین بهسازی وتعویض چراغهای روشنایی معابرواصلاح ۳۰۰۰انشعاب منصوبه به منظوررعایت تعدیل فازواستانداردسازی ازجمله اقدامات صورت گرفته دراجرای پروژه مذکورمحسوب میشود.

 وی در ادامه خاطرنشان کرد: کابل خودنگهداربه عنوان نسل جدیدخطوط هوایی فشارمتوسط وضعیف مزایای بسیاری ازجمله کاهش چشمگیرسرقت انرژی(انشعاب برق های غیرمجاز)خطرات محیطی ازقبیل برخوردصاعقه؛برخورداشجارواجسام خارجی ؛برخوردپرنده ودرنهایت کاهش تلفات وافزایش قابلیت اطمینان شبکه های توزیع راداراست.

وی درپایان ابرازامیدواری کرد تا بتوانیم باتوسعه وادامه این روندشاهدافزایش قابلیت اطمینان شبکه وکاهش انرژی توزیع نشده باشیم.

image_pdfimage_print