تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۸
تاریخ بروزرسانی: ۲۴ مهر ۱۳۹۸

اجرای پروژه رفع ضعف ولتاژروستای سراب قامیش سنندج با اعتباری بالغ بر850 میلیون ریال

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان محمدآزادحسینی عنوان کرد و گفت : بمنظورافزایش رضایتمندی مشترکین و همچنین توسعه پایدارشبکه درمناطق روستایی،پروژه رفع ضعف ولتاژبرق روستای سراب قامیش بانصب یکدستگاه پست هوایی ۱۶۰کیلوولت آمپرواحداث ۳۰۰مترشبکه فشارمتوسط هوایی بااعتباری بالغ بر۸۵۰میلیون ریال ازمحل منابع داخلی شرکت انجام وبه بهره برداری رسید.

وی در ادامه افزود: بااحداث ۱۳۰مترکابل کشی فشارضعیف زمینی واصلاح ۲۰۰مترشبکه فشارضعیف هوایی وهمچنین نصب سرخط های تغذیه برروی شبکه ،مشترکین  روستای سراب قامیش، برق مطمئن وپایداردریافت نموده ومشکلی دررابطه باقطعی مکرربرق وخاموشی ناخواسته نخواهندداشت .

حسینی درپایان تصریح کرد:تامین برق ورفع ضعف ولتاژشبکه های برق روستاهابعنوان زیرساخت حیاتی همواره موردتوجه وبرنامه ریزی این مدیریت بوده وحجم عظیم پروژه های انجام شده دراین راستا سندی براین ادعاست که علی الرغم تنگناها ومضایق مالی واعتباری به شمارمی آید.

گفتنی است روستای سراب قامیش یکی ازروستاهای بزرگ  شهرستان سنندج است که دارای ۲۵۰۰نفرجمعیت و۸۰۰خانوارمیباشد.

image_pdfimage_print